Politikas rezultatīvie rādītāji

Mērķdotācijas pašvaldībām

Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto reģionu (%)

  • 2016 47
  • 2027 55