Vides aizsardzības un reģionu attīstības finansējums — 62,2 milj. €
Finansējuma sadalījums