Kādi rezultāti?

Izglītības un zinātnes ministrija

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālām vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās izglītības iestādēs ISCED 1-3 (% no kopējā izglītojamo skaita)

 • 2018 54
 • 2020 33

Jauniešu īpatsvars jaunatnes organizācijās (%)

 • 2018 21,9
 • 2020 17,0

Pašvaldību skaits, kurās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar jaunatni

 • 2018 109
 • 2020 119

Valsts atbalsts pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai (klašu grupu skaits)

 • 2018 4
 • 2020 4

Pedagogi, kas iesaistīti profesionālās pilnveides aktivitātēs (skaits)

 • 2018 7 137
 • 2020 8 000

Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm - valsts ģimnāzijām un speciālās izglītības attīstības centriem - reģionālās metodiskās funkcijas īstenošanā (iestāžu skaits)

 • 2018 40
 • 2020 42

Skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars 18–24 gadus vecu iedzīvotāju vidū (%)

 • 2017 8,6
 • 2020 10,0

Skolu nepabeigušo un izglītībā neiesaistīto iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā 18-24 gadi (%)

 • 2018 8,6
 • 2020 10

Pašvaldību īpatsvars, kurās vienlaikus darbojas jauniešu centrs, jauniešu dome un jaunatnes konsultatīvā komisija (%)

 • 2018 16
 • 2020 40

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) lasītprasmē (%)

 • 2015 4,3
 • 2020 7,0

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) matemātikā (%)

 • 2015 5,1
 • 2020 8

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) dabaszinātnēs (%)

 • 2015 3,8
 • 2020 8,0

Bērnu un jauniešu, kas iesaistīti neformālās un interešu izglītības aktivitātēs, īpatsvars (%)

 • 2018 75
 • 2020 75
Mērķdotācijas pašvaldībām

Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (novirze %)

 • 2017 -6
 • 2020 0

Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksu attiecīgajā laikposmā (euro)

 • 2019 750
 • 2020 750