Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Pedagogu noturība: izmaiņas pedagogu ar optimālu darba stāžu proporcijā – pedagogu, kuri pedagoģisko izglītību un/vai skolotāja kvalifikāciju ieguvuši pēdējo 5 gadu laikā, īpatsvars (%)

 • 2018 8.9
 • 2024 10.0

Klašu grupas, kuras saņem valsts atbalstu pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai (skaits)

 • 2022 4
 • 2023 4

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām, kas turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas, īpatsvars (%) 

 • 2019 28
 • 2027 38

Jaunieši (18-24 gadus veci), kas neturpina izglītību (%)

 • 2021 7.3
 • 2027 5.0

Pašvaldības, kurās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar jaunatni, atbilstoši aktuālajam pašvaldību skaitam (skaits)

 • 2021 39
 • 2024 43

Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībās (%)

 • 2020 8
 • 2024 12

15–24 gadus vecu personu īpatsvars, kuras nav iesaistītas izglītībā vai darba tirgū (NEET) (%)

 • 2020 7.1
 • 2024 6.5

Pašvaldību īpatsvars, kurās projektos un aktivitātēs tiek iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām (%)

 • 2021 55.8
 • 2024 80.0

Jauniešu īpatsvars, kuri piedalās jauniešu centru aktivitātēs (%)

 • 2020 19
 • 2024 24
Mērķdotācijas pašvaldībām

Pedagogu vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā sektorā attiecība pret vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā – pret strādājošajiem ar vismaz bakalaura grādu (%) - pirmsskolas izglītības pedagogi

 • 2018 59
 • 2024 72

Pedagogu vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā sektorā attiecība pret vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā – pret strādājošajiem ar vismaz bakalaura grādu (%) - pamatizglītības pedagogi

 • 2018 96
 • 2024 109

Pedagogu vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā sektorā attiecība pret vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā – pret strādājošajiem ar vismaz bakalaura grādu (%) - vidējās izglītības pedagogi

 • 2018 105
 • 2024 118

Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā (euro)

 • 2022 900
 • 2023 900