Politikas mērķis:
Kompetences ietvaros veicināt valsts amatpersonu izpratni par godprātīgu rīcību un pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs, pieņemot lēmumus un izlietojot publisko finansējumu / Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020.  ̶  2022.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu sistēmā, kur “100”nozīmē “korupcijas nav”)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020. - 2022.gadam

56

61

Biroja uzsākto krimināllietu īpatsvars, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (%)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020. - 2022.gadam

100

95

Valdības rīcības plāns

180.2

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada
plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 462 461

10 962 456

12 495 629

13 669 231

14 564 582

150

152

161

171

171

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas  birojs

6 249 165

10 962 456

12 495 629

13 669 231

14 564 582

150

152

161

171

171

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

213 296

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

85

90

90

90

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

15

17

17

18

18

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

38

25

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

200

300

255

255

255

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

3

3

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

113

95

95

100

100

Kvalitātes rādītāji

Izglītošanas pasākumos veikto pārbaudes testu rezultāti rāda, ka pieaug to valsts amatpersonu skaits, kas labi pārzina korupcijas novēršanas pamatjautājumus (%)

88

87

87

87

88