Politikas mērķis: veidot ilgtspējīgu nodokļu politiku un nodrošināt ES fondu efektīvu resursu pārvaldību / Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumos attiecīgajā gadā plānotā vispārējās valdības strukturālās bilances minimālā vērtība (% no IKP)

Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)

-0,5

-1

(2017)

Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)

Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)

28,7

29,6

(2018)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns *

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

16  506 251

11  588 602

16 249 910

16 581 177

10 423 821

429

311

425

418

310

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

-

-

523 653

116 943

-

-

-

1

-

-

39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude

52 222

52 222

81 222

99 222

77 222

41.05.00 Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem **

52 058

125 426

-

-

-

41.09.00 Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana **

119 519

292 618

-

-

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014- 2020)

-

-

3 241 775

2 518 758

-

-

-

105

105

-

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

279 633

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014- 2020)

-

-

1 035 774

2 949 170

-

-

-

3

3

-

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

2 957 001

-

-

-

-

99

-

-

-

-

70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi

170 174

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

60 109

73 459

74 385

74 385

-

70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)

-

37 658

36 658

36 658

36 658

-

1

1

1

1

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

20 884

28 905

28 905

28 905

28 905

1

1

1

1

1

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

280 740

186 294

168 834

-

-

6

5

6

-

-

72.05.00 Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai

167 765

88 675

284 533

-

-

1

1

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

1 836 078

-

-

-

-

20

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

10 510 068

10 703 345

10 774 171

10 757 136

10 281 036

302

303

308

308

308

Kvalitātes rādītāji

Latvijas reitings “Doing Business” apakšindeksā “Paying Taxes” (vieta)

-

-

27

27

26

* Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019.gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti

**Mērķa nodrošināšanai nepieciešamais finansējums, sākot no 2017.gada un turpmāk, atbilstoši Ministru kabineta nolemtajam, tiks nodrošināts no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”