Politikas mērķis: izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sistēmai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, nodrošināt nozares centralizēto funkciju izpildi/Labklājības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars (%)

Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai

23,8

(2015)

21,0

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20-64 gadiem (%) [243]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

73,2

(2016)

73,0

Ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits attiecībā pret visu nepilngadīgo iedzīvotāju skaitu valstī (%) (2020.gadā plānotā vērtība noteikta ≤ 2,0 ) [261]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

2,0

(2016)

 2,0

Valdības rīcības plāns

19., 23., 24., 26., 55., 63., 68., 106., 128.punkts.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 518 356

7 104 216

8 508 251

6 675 830

6 642 557

162,9

180

182,2

158,8

158,7

05.17.00 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai

16 000

15 000

-

-

-

-

-

-

-

-

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

24 000

124 150

-

-

 

-

-

-

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

-

65 500

325 000

-

-

-

-

-

-

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014‑2020)

37 721

39 941

44 639

-

-

1

1

1

-

-

Projekts "Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)" Nr.12.1.1.0/15/TP/003

37 721

39 941

44 639

-

-

1

1

1

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

610 893

592 027

640 737

-

-

19

19,5

19,5

-

-

Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014

610 893

592 027

640 737

-

-

19

19,5

19,5

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020)

34 080

185 154

123 322

-

-

1,2

1,3

1,3

-

-

Projekts "Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)" Nr.10.1.2.0/15/TP/009

34 080

185 154

123 322

-

-

1,2

1,3

1,3

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

14 553

26 090

26 090

26 090

26 090

-

-

-

-

-

70.08.00 Citu Eiropas savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

-

-

178 118

33 273

-

-

-

1,7

0,1

-

Projekts ”Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830

-

-

89 052

33 273

-

-

-

1

0,1

-

Projekts “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944

-

-

89 066

-

-

-

-

0,7

-

-

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

140 506

159 644

159 644

159 644

159 644

3,8

4

4

4

4

Pasākums “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai" Nr.CESPI/LM/002

140 506

159 644

159 644

159 644

159 644

3,8

4

4

4

4

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

113 493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” Nr.AZ/13/ENP/SO/24

113 493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

3 422 264

3 813 642

4 248 617

4 118 617

4 118 617

122,4

138,2

138,2

138,2

138,2

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

2 113 967

2 425 135

3 623 379

2 698 123

2 698 123

15,5

16

16,5

16,5

16,5

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

265 843

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” izdevumus:2016.gadā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 274 964 euro apmērā, 2017.gadā 342 067 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 212 467 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 129 600 euro apmērā), 2018.gadā 861 295 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 305 095 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 556 200 euro apmērā), 2019.gadā un 2020.gadā ik gadu 359 917 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 331 117 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā), (minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Sociālā apdrošināšana”).

Izdevumi ēkas pamatu hidroizolācijas atjaunošanai un iekštelpu apdares atjaunošanai Labklājības ministrijas ēkā Skolas ielā 28, Rīgā (252 357 euro) un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus,(13 486 euro).