Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu / Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, respondenti, kuri atbild “nekur” (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

71,5

(2019)

70,0

(2024)

Iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās – nevalstiskajām organizācijām (pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas) (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

37,6

(2018)

39,3

(2024)

Subjektīvā diskriminācijas pieredze (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

7,4

(2015)

7,2

(2024)

Valdības deklarācija

54, 173, 175, 252, 260, 294

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

19 946 774

18 721 544

28 548 345

18 613 944

13 439 285

30,3

33,8

34,7

32,0

29,0

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

1 807 480

2 718 735

3 482 077

2 075 430

2 075 430

16,1

21,4

22

22

22

02.00.00  Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

1 485 292

2 000 000

2 605 000

2 605 000

2 605 000

3,1

-

2

2

2

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

252 973

389 687

389 687

389 687

34 149

1,0

1,5

1

1

-

04.00.00 Mediju projektu īstenošana

4 573 806

4 729 558

4 342 299

4 377 299

-

2,1

2,1

2

2

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

1 192 899

644 535

10 285 157

9 144 528

8 702 706

4,2

4,3

4,2

5

5

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

8 892

88 461

40 823

-

-

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

9 446 358

8 150 568

7 379 302

-

 

3,8

4,5

3,5

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

-

-

1 500

-

-

-

-

-

-

-

74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana

-

-

22 500

22 000

22 000

-

-

-

-

-

    99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 179 074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā (skaits)

180

147

153

153

131

Izsniegtas “Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte”” (skaits)

52 433

-

-

-

-

Izsniegtas Goda ģimenes apliecības  (skaits)

-

40 000

30 000

30 000

30 000

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

99

86

50

50

50

Latviešu valodas apmācāmie (skaits)

 

 

1 000

 

 

Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)

638 413

530 640

769 240

507 356

436 253

Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļu vai alternatīvo statusu, kuras ir saņēmušas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu (skaits)

183

390

60

-

-

Ukrainas civiliedzīvotāji,  kuri ir saņēmušas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu (skaits)

-

-

1 600

-

-