Politikas mērķis:

  1. nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs /likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
  2. nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, infrastruktūras pieejamību sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vidū visās regulējamās nozarēs, sabiedrisko pakalpojumu tarifu/cenu atbilstību to ekonomiskajai vērtībai, kā arī sekmēt konkurenci, caurspīdību, pārskatāmību un informācijas pieejamību. /Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas stratēģija

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2023)

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indeksi)1

Regulatora darbības stratēģija 2019. – 2023. gadam

-

-

Elektroenerģijas tirdzniecība

0,444

0,420

Dabasgāzes tirdzniecība

0,599

0,530

Elektroniskie sakari

0,167

0,165

Pasts

0,224

0,200

Valdības rīcības plāns

20.1., 20.2., 29.1. 36.1.,36.2.,36.3., 94.1.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 365 671

5 548 155

5 599 814

5 548 155

5 548 155

121

123

122

122

122

01.00.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

5 365 671

5 548 155

5 599 814

5 548 155

5 548 155

121

123

122

122

122

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

618

646

6042

604

604

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

23,9

24,5

26,2

26,2

26,2

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

8,4

7,7

8,3

8,3

8,3

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

209

205

180

180

180

Kvalitātes rādītāji

Regulējamo komersantu novērtējums par Regulatora darbu (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot komersantu aptauju) (indekss)

26

27

27

27

27

Iedzīvotāju novērtējums par Regulatora darbu  (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot iedzīvotāju aptauju) (indekss)

-2

-1

0

1

1

Piezīmes.
1Raksturo gan lietotāju iespējas izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, gan savstarpējās konkurences samēru starp pakalpojumu sniedzējiem jeb tirgus varu. HHI indeksu aprēķina, summējot katra tirgus esoša regulējamā komersanta tirgus daļu kāpinātu kvadrātā.
2Samazinātas rādītāja vērtības 2021. – 2023. gadam, jo samazinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulējamo siltumenerģijas ražošanas, pārvades pakalpojumu sniedzēju un elektronisko sakaru sniedzēju komersantu skaits.