Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020.gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus /LatvijasNacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

43,9

45

Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

12,3

15

Valdības rīcības plāns

89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 90.1, 90.2.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

346 265 627

317 244 497

280 703 696

254 835 099

254 817 754

-

-

-

-

-

06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana

187 844

358 107

348 165

335 030

317 685

-

-

-

-

-

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

50 101 934

50 859 681

53 776 945

53 776 945

53 776 945

-

-

-

-

-

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

171 125 855

172 675 926

189 802 124

189 057 124

189 057 124

-

-

-

-

 

23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana

11 856 337

12 310 000

11 691 000

11 666 000

11 666 000

-

-

-

-

-

61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)

32 605 388

4 095 000

5 200 000

-

-

-

-

-

-

-

62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014‑2020)

68 988 603

60 700 000

17 300 000

 

-

 

-

-

-

-

-

-

62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) infrastruktūras projekti (2014-2020)

3 344 879

2 375 520

1 956 757

-

-

-

-

-

-

 

69.07.00 3. mērķa " Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti

6 929 091

5 396 433

564 828

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa " Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējumu

1 104 222

4 473 830

63 877

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti

-

4 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

21 473

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēto pašvaldību ceļu garums (km)

30 147

30 147

30 147

30 147

30 147

Uzturēto pašvaldību ielu garums (km)

8 306

8 306

8 306

8 306

8 306

Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)

68

44

16

117

133

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)

286

177

350

247

187

Kvalitātes rādītāji

Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

74,4

79,0

72,3

71,6

71,0

Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

56,8

58,6

55,9

54,2

52,7