Politikas mērķis: uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju - straujākam eksporta pieaugumam un produktivitātes tuvināšanai Eiropas Savienības vidējam līmenim/ Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Kopējā ārvalstu tiešo investīciju plūsmu intensitāte (% no IKP, trīs gadu vidējais rādītājs)

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019.gadam1

2,4

(2015)

3

(2020)

Privātā sektora izdevumi pētniecībai un attīstībai (P&A) (% no IKP)

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

0,19

(2014)

0,72

(2020)

1 Saskaņā ar apstiprināšanai sagatavoto MK rīkojuma projektu, kas izsaka pamatnostādnes aktualizētā redakcijā

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

117 647 275

72 610 869

26 551 644

20 891 744

20 681 823

200

186

283

275

275

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

1 085 431

1 085 042

1 089 476

1 089 476

1 089 476

52

52

52

52

52

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

3 387 352

3 726 303

3 361 058

3 361 058

3 357 783

66

76

76

76

76

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

804 697

737 048

793 109

751 483

751 483

16

16

16

16

16

62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

7 374 556

6 271 838

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti  (2007-2013)

94 009 980

54 421 195

-

-

-

24

0

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti  (2014-2020)

-

-

15 018 262

14 028 325

13 843 661

-

-

95

95

95

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti  (2007-2013)

7 679 279

902 349

-

-

-

-

-

-

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu (2007-2013)

49 540

51 364

-

51 364

51 364

-

-

-

-

-

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

1 492 894

1 511 959

1 623 166

1 221 861

1 482 812

35

34

36

36

36

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Kohēzijas fonda projekti

29 124

51 850

122 676

175 798

105 244

-

-

-

-

-

69.03.00 Atmaksa mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma saņēmējam par veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības

-

-

192 379

192 379

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

1 734 422

3 851 921

4 351 518

20 000

-

7

8

8

-

-

Citi ieguldījumi

LIAA ārvalstu pārstāvniecības (skaits)

21

21

21

21

21

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atbalstītie komersanti starptautiskās konkurētspējas veicināšanai eksporta tirgos (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

149

339

520

701

Izveidotie inkubatori (skaits) / Jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

15/ 6

15/ 17

15/ 30

15/ 44

Atbalstītie projekti pētniecības rezultātu komercializācijai jeb tehnoloģiju pārnesei (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

-

7

14

35

Apstrādāti ārvalstu tiešo investīciju informācijas pieprasījumi (skaits) / uzsākti jauni potenciālie investīciju projekti (skaits)

414/ 136

400/ 70

400/ 70

400/ 70

400/ 70

Identificēti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

851

900

950

950

950

Īstenoti pasākumi tūrisma attīstības veicināšanai, t.sk. Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros (skaits)

-

-

20

19

19

Kvalitātes rādītāji

Inovatīvu uzņēmumu īpatsvars (% no visiem uzņēmumiem)

29,9

(2010)

-

-

-

40

(2020)