Politikas mērķis: uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju Latvijas eksportspējas veicināšanai un produktivitātes pietuvināšanai ES vidējam līmenim / Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība (2022)

Uzņēmējdarbības izsmalcinātība – Globālais inovācijas indekss (vieta)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [196]

41

(2020)

37

Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) snieguma indekss (3-gadu vidējais rādītājs)

Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

0,7

(2020)

1,0

Augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā (%)

Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

11,2

(2018)

12

Valdības rīcības plāns

24.1., 26.1., 27.1., 27.3., 28.1., 37.1., 42.1., 43.1., 44.1., 45.1., 46.1., 47.1., 48.3., 58.2., 155.5., 158.2., 158.4.-5., 165.1., 216.1.-3., 217.1., 237.2., 247.1.

 

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

167 097 269

32 069 160

90 700 363

33 148 519

14 894 717

324

339

339

294

187

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

1 091 103

1 105 807

1 105 807

1 105 807

1 105 807

51

51

51

51

51

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

4 159 459

7 717 908

8 708 468

7 427 665

6 059 904

76

81

85

85

85

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

670 999

747 418

751 718

751 718

751 718

16

16

16

16

16

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma

429 969

1 833 595

2 276 000

1 831 000

1 400 000

-

-

-

-

-

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

142 565 000

-

45 000 000

4 000 000

4 000 000

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

15 601 653

18 415 415

30 168 449

15 729 985

-

138

147

144

99

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu

54 892

-

40 000

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

2  026  171

1 585 107

2 143 124

2 009 523

1 577 288

36

36

35

35

35

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

263 409

411 826

199 368

4 699

-

-

-

-

-

-

69.03.00 Atmaksa Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma saņēmējam par  veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības

86  717

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

147 897

252 084

307 429

288 122

-

7

8

8

8

-

Citi ieguldījumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu pārstāvniecības (skaits)

20

20

21

21

21

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atbalstītie komersanti starptautiskās konkurētspējas veicināšanai eksporta tirgos (kumulatīvs rādītājs) (skaits)

1 123

1 171

1 580

1 580

1 580

Izveidoti inkubatori (skaits)

15

15

12

7

7

Jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros (kumulatīvs rādītājs) (skaits)

413

450

900

50

50

Atbalstītie projekti pētniecības rezultātu komercializācijai jeb tehnoloģiju pārnesei (skaits)

101

66

100

100

-

Pēcapkalpošanas projekti (skaits)

143

120

120

120

120

Identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

524

500

500

500

500

Īstenoti pasākumi tūrisma attīstības veicināšanai, t.sk. Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros (skaits)

24

21

21

21

21

Programmā “Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)” uzsākti pētniecības projektu virzieni, atbilstoši Latvijā apstiprinātajām Viedās specializācijas jomām (skaits)

-

-

3

3

3

Atbalstītie lielie investīciju projekti (skaits)

-

-

3

-

-