Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ES noteiktajām prasībām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Nodrošināta personāla dalība  FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

337

851

Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Krievijas robežu no robežas garuma (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

81,0

81,0

Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Baltkrievijas robežu no robežas garuma (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

10,0

35,0

Valdības rīcības plāns

192.2., 197.1

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

63 897 303

67 530 417

72 200 494

83 346 449

73 758 971

2 697,5

2 697,5

2 696,5

2 696,5

2 696,5

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

51 041 015

54 508 296

61 512 245

59 362 588

65 702 260

2 697,5

2 697,5

2 696,5

2 696,5

2 696,5

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

139 866

300 000

300 000

300 000

300 000

-

-

-

-

-

67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana

1 965

-

19 976

15 990 278

63 128

-

-

-

-

-

67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana

6 317 983

7 693 583

7 693 583

7 693 583

7 693 583

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

11 667

582 020

154 867

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

-

-

75 560

-

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

7 820

4 835

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

5 276 360

4 287 882

2 444 263

-

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

36 376

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

274 987

151 061

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

-

2 740

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

789 264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Citi ieguldījumi

Personāls (skaits):

robežkontrolē

1510

1707

1707

1707

1707

imigrācijas kontrolē

127

205

205

205

205

Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:

robežjoslas ierīkošana (km)

363

363

363

380

420

robežjoslas uzturēšana (km)

1388

1388

1388

1388

1388

Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)

559

1327

1327

1327

1327

Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs “Daugavpils” (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)

30

60

60

60

60

Novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai („zaļā” robeža) (skaits)

26

20

20

20

20

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

1644

2000

2000

2000

2000

Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)1

-

480

-

-

-

Nodrošināta personāla dalība  FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)1

-

-

85

86

86

Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc FRONTEX pieprasījuma (amatpersonu skaits)

-

30

30

30

30

Kvalitātes rādītāji

Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)

1,5

2

2

2

2

No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)

2

130

130

130

130

Piezīmes.

1 Rādītājs “Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Nodrošināta personāla dalība  FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)”.