Politikas mērķis: Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

287

450

Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu / Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

44 /2

71 /28

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

71 761 409

63 873 839

76 438 850

62 133 236

51 789 637

2711,5

2697,5

2697,5

2697,5

2697,5

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

57 926 318

59 144 714

65 948 100

55 394 951

47 616 380

2711,5

2697,5

2697,5

2697,5

2697,5

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

395 570

300 000

750 390

300 000

300 000

-

-

-

-

-

67.09.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

65 493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana

2 227 951

-

1 799 398

615 549

-

-

-

-

-

-

67.14.00 FPONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana

6 705 631

3 752 957

4 319 882

3 752 957

3 752 957

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

5266

66 034

794

-

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

52 996

1401

14 001

11 706

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 956 945

555 408

2 370 138

1 693 197

120 300

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

17 336

34 200

81 303

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

88 055

19 125

1 154 844

364 876

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi

17 381

-

-

-

 

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 300 467

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Personāls (skaits):

 

 

 

 

 

robežkontrolē

1687

1706

1706

1706

1706

imigrācijas kontrolē

199

205

205

205

205

Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:

 

 

 

 

 

robežjoslas ierīkošana (km)

168

363

300

380

420

robežjoslas uzturēšana (km)

1380

1380

1388

1388

1388

Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)

1116

1135

1297

1297

1297

Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Daugavpils" (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)

111/41

150/20

120/15

100/20

100/20

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

1919

2000

2000

2000

2000

Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

287

262

450

262

262

Kvalitātes rādītāji

Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)

2

2

2

2

2

No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)

130

130

130

130

130