Politikas mērķis:

  1. nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību;
  2. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

2,8

3,9

Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

635

622

Valdības rīcības plāns

110.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2562334 077

2749799 941

2960589 369

3142918 892

3316001 815

960,2

985

978

978

978

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

28589 641

30453 482

31021 971

30820 861

30569 213

-

-

-

-

-

20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

154911 144

166646 603

167204 098

165916 892

163640 764

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

1903429 597

2032079 673

2 193461 192

2 318 219 150

2 435 077 463

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets3 (speciālais budžets)

143365 388

157250 102

150 162 793

160 058 102

161 671 792

-

-

-

-

-

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets(speciālais budžets)

46922 458

54880 658

62 200 269

70 389 816

79 533 848

-

-

-

-

-

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets)

597393 361

655899 076

712302 529

766907 905

825147 142

-

-

-

-

-

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets)

19623 140

18871 278

20975 319

20 933 508

20 902 954

958

978

978

978

978

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

14 998

-

27 000

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” Nr.2.2.1.1/16/I/001

14 998

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006

-

-

27 000

-

-

-

-

-

-

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

265 682

1800 544

1320 151

-

-

2,2

7

-

-

-

Projekts “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012

265 682

1800 544

1320 151

-

-

2,2

7

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

35

34

34

34

34

Vecuma pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

448 174

444281

440428

437 345

434 264

Invaliditātes pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

72 421

73 812

73 899

74 648

75 405

Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

32 283

31 471

30 275

30 002

28 234

Vecāku pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

22 959

22 544

21 068

21 021

21 040

Slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā, (skaits vidēji mēnesī)

16 082

16 872

17 378

17 899

18 436

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

9 462

10 136

10 875

11 536

12 236

Kvalitātes rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti, (skaits)

21

22

53

53

53

Piezīmes.

Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

- speciālā budžeta savstarpējos transfertus (2018.gadā 151345 910 euro, 2019.gadā 174095 122 euro, 2020.gadā 182927 398 euro, 2021.gadā 196657 103 euro, 2022.gadā 209398 898 euro);

- pamatbudžeta apakšprogrammas 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” izdevumus piemaksu AZG pensiju izmaksām, Augstākās Padomes deputātu pensijām un piemaksām politiski represēto pensijām (2018.gadā 25924 278 euro, 2019.gadā 27339 750 euro, 2020.gadā 27954 457 euro, 2021.gadā 27753 347 euro, 2022.gadā 27501 699 euro);

- pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 “Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” izdevumus.

Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.

Netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Izdienas pensijas”.

Netiek iekļauti izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Darba tirgus attīstība”.

Netiek iekļauti izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības”.