Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku un piesārņojuma mazināšanu un to pārvaldību, kā arī novēršot vai samazinot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, sekmējot oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību,  veicinot tiesiskumu un nodrošinot sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā / Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

16,6

(2015)

50

(2020)

Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums (tūkst. t)

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013 – 2020.gadam

291,71

(2015)

144

(2020)

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. t/gadā)[122]:

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

 

NOX

34,46

(2014)

25

(2020)

SO2

3,79

(2014)

6,2

(2020)

PM2,5

17,74

(2014)

23

(2020)

GOS

54,22

(2014)

53

(2020)

NH3

17,47

(2014)

16

(2020)

Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās, milj. t/CO2

Vides politikas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

2,31

(2015)

2,26

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

173 452 193

45 207 121

19 443 000

16 040 389

11 966 200

365

364

361

348

348

23.01.00 Valsts vides dienests

6 043 633

5 753 330

5 691 701

5 716 701

5 716 701

314

319

321

321

321

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

378 519

397 928

397 771

397 771

397 771

18

18

18

18

18

28.00.00. Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

3 644 335

3 402 869

5 755 349

6 803 973

4 641 287

-

-

-

-

-

33.01.00. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija

127 648

737 156

737 156

737 156

1 182 156

4

9

9

9

9

33.02.00. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti

-

13 115 000

3 192 546

2 242 546

-

-

-

-

-

-

27.01.00. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija

304 265

240 063

66 006

60 000

-

-

-

-

-

-

27.02.00. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti

32 760 814

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.01.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2004-2006)

1 277 223

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013)

2 101 340

1 251 130

-

-

-

-

-

-

-

-

61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2007-2013)

52 232 848

2 291 554

-

-

-

-

-

-

-

-

62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

10 267 638

2 416 516

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)

53 917 167

8 830 474

298 976

82 242

28 285

2

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

6 550 539

5 205 559

1 496 455

-

-

24

17

13

-

-

72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekti

3 846 224

1 565 542

1 807 040

-

-

3

1

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

-

-

20

18

15

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

-

25

24

23

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

-

50

45

35

Attīstības plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā (skaits)2

43

35

88

90

92

Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie, gaisa kvalitātes, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)

-

-

3 400 000

3 400 000

3 400 000

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.t CO2)

-

-

177

177

177

Pēc VARAM aplēsēm. 2017.gadā tiks pabeigts pētījums, kura ietvaros tiks novērtēts faktiskais atkritumu sastāvs atkritumu poligonos, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvars

2 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem