Politikas mērķis: ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas investīcijas (Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments, Latvijas un Šveices sadarbības programmas) Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

ES fondu un EEZ/NOR FI finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

92

85

Valdības rīcības plāns

24., 25., 26.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

443 197 904

324 143 851

346 879 490

331 792 121

192 375 912

502

570

567

567

111

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

1 352 680

1 357 705

1 357 562

1 358 434

1 358 434

36

55

53

53

53

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

125 189 603

100 139 895

101 815 685

107 817 999

57 918 439

329

296

298

298

-

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

301 536 119

199 079 985

218 660 075

200 668 665

119 321 646

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1695 874

2 011 080

2 076 578

1 507 844

-

62

80

77

77

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

10 283 783

15 840 698

17 287 367

14 788 505

11 339 730

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

1 014 542

3 271 162

3 218 027

3 133 246

-

14

81

80

80

-

70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi

34 069

-

-

-

-

70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)

46 274

47 323

64 181

64 181

64 181

1

1

2

2

2

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

27 637

28 905

28 905

28 905

-

1

1

1

1

-

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

184 950

243 091

221 590

249 219

236 470

5

6

6

6

6

71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

-

29 575

119 975

145 778

107 900

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

1832 373

2094 432

2029 545

2029 345

2029 112

54

50

50

50

50

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Minimālais Eiropas Komisijai pieprasāmo ES fondu izdevumu slieksnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)1

868

1 089

1 555

2 038

2 551

Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)

95,9

95,0

90,0

90,0

90,0

Noslēgti līgumi par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu (kopējās attiecināmās izmaksas, mljrd. euro)

4,2

4,0

4,6

5,3

5,3

Kvalitātes rādītāji

Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)2

2

2

2

2

2

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)

77

85

80

80

80

Piezīmes.

1 Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam “Eiropas komisijai pieprasītie Eiropas Savienības fondu izdevumi, lai nepieļautu automātiskās saistību atcelšanas principa (“n+3)” iestāšanos (milj. euro)”.

2 Novērtējums “1” – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi, “3” – darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un “4” – nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi.