Politikas mērķis: nodrošināta efektīva, mērķtiecīga un likumīga Kohēzijas politikas ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas līdzekļu ieguldīšana Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un strukturālajiem izaicinājumiem/Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

ES fondu starpposma rādītāju ikgadējā plāna izpilde (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

80

85

Valdības rīcības plāns

54.1., 55.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

84 944 346

33 191 309

202 466 512

195 713 833

142 325 379

372,1

486,1

521,4

112,4

112,4

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

1 326 760

1 356 995

1 361 886

1 361 886

1 361 886

38

55

55

55

55

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana1

6 612 265

8 291 410

62 758 734

49 948 556

24 531 570

215

298

347

-

-

62.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

10 636 418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)

12 123 042

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

40 729 795

12 633 861

117 789 570

129 960 939

109 511 804

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014- 2020)2

1 337 220

1 616 015

1 224 859

-

-

48

58

42

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana3

575 258

2 598 445

17 099 808

12 336 035

4 813 767

8

11

14

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-2013)

5 923 524

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi

-

-

66 479

-

-

-

-

-

-

-

70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)

36 146

36 658

47 323

47 323

47 323

1

1

1

1

1

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

21 431

28 905

28 905

28 905

28 905

1

1

1

1

1

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

174 700

168 834

26 366

-

-

6

6

6

-

-

72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

3 560 817

4 564 109

-

-

-

1

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

1 886 970

1 896 077

2 062 582

2 030 189

2 030 124

54,1

56,1

55,4

55,4

55,4

Citi ieguldījumi

 

 

 

 

 

Jomā iesaistītās Finanšu ministrijas padotības iestādes (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Noslēgti līgumi par 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu (mljrd. euro)

-

3

3,5

4

4,4

Valsts kases sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars (Eiropas Savienības fondu finansējums) (%)

100

95

95

95

95

Kvalitātes rādītāji

Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)4

2

2

2

2

2

Uzņēmēju apmierinātības līmenis ar proaktīvu atbalstu projektu ieviešanā un uzraudzības/kontroles funkcijas veikšanas kultūru (%)

-

75

80

85

85

Atbildīgo iestāžu, sadarbības iestādes un republikas pilsētu pašvaldību apmierinātības līmenis ar vadošās iestādes darbu (%)

-

70

75

80

80

Vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto Centrlālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20% (%)

-

20

20

20

20

1,2,3 Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019. un 2020. gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020. gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti.

4 1 - darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, 2 - darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi, 3 - darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un 4 - nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi.