Politikas mērķis: ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm. Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

ES fondu un EEZ/Norvēģijas atbalsta programmu finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

112

85

Minimālais EK pieprasāmo ES fondu izdevumu slieksnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

2281

2 633

Valdības rīcības plāns

24.3., 25.1., 26.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada

plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

438 292 822

396 125 412

346 916 323

182 201 653

83 981 213

532

564

110

108

107

38.01.00 Eiropas savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

1 356 855

1 451 056

1 660 579

1 600 579

1 555 579

32

55

57

57

57

61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

89 789 858

76 082 001

74 549 441

31 995 957

9 908 813

-

-

-

-

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

8 468 891

4 499 436

-

-

-

299

298

-

-

-

62.08.00  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

310 510 543

293 232 568

250 166 261

132 628 156

67 924 167

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

2 259 873

1 679 042

-

-

-

76

77

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fond (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

20 869 313

13 541 358

17 941 644

13 614 532

2 399 153

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fond (ESF) apgūšanai (2014-2020)

2 977 421

3 394 588

-

-

-

73

80

-

-

-

70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)

63 550

67 175

69 591

-

-

2

2

2

-

-

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

25 852

28 905

28 905

14 453

-

1

1

1

1

-

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

219 826

249 219

236 470

235 470

190 737

6

6

6

6

6

71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

160 457

232 428

219 852

83 847

24 867

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

1 590 383

1 667 636

2 043 580

2 028 659

1 977 897

43

45

44

44

44

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)

-

85

85

85

85

Kvalitātes rādītāji

Tiesā pārsūdzēto un atcelto vadošās iestādes īpatsvars (%)1

20

20

20

20

20

Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas lietotāju vērtējums par sistēmu (novērtējums skalā 1- 10)

8,2

7,5

7,5

7,5

7,5

Revīzijas iestādes ES fondu pārbaudēs konstatētais kļūdu līmenis (%)2

1,85

2

2

2

2

ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātība ar informācijas pieejamību un “konsultē vispirms” principa piemērošanu (novērtējums skalā 1- 10)

8,11

7,6

7,7

7,7

7,7

No tehniskās palīdzības piešķirtais finansējums ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšanai (%)3

2,3

2,3

2,3

2,5

2,5

ES fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par ES fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā 1-4)4

2

2

2

2

2

Atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20 (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)5

1,25

 20

20

20

20

Vadošajā iestādē vai tiesā apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem līmenis (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)

-

10

10

10

10

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)

82

80

80

80

80

Piezīmes.

1Sasniedzamais rezultāts nepārsniedz attiecīgajam gadam plānoto vērtību (20).

2 Sasniedzamais rezultāts attiecīgajam gadam ir zemāks par EK maksimāli pieļaujamo kļūdas lielumu (2%).

3 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšana par ES fondu jautājumiem - Ir piešķirti % no Tehniskās palīdzības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšanai gadā (%)”.

4 1 - darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, 2 - darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi, 3 - darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un 4 - nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi.

5 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20% (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)”.