Politikas mērķis: kultūras mantojuma ilgtspējīga saglabāšana un radoša izmantošana, sabiedrības līdzdalības iespējas kultūras procesos/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam; Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam „Kultūrvalsts”1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (skaits tūkst.) [366]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

51,8

(2020)

68

(2024)

Iedzīvotāju līdzdalība kultūrā (%) [RR3.]

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.–  2027. gadam „Kultūrvalsts”1

31

(2020)

33

(2024)

Valdības rīcības plāns

154.,156., 157.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

57 466 871

55 106 422

83 835 318

68 689 341

62 016 161

1 833,2

1 825

1 873,4

1 869,6

1 869,6

21.00.00  Kultūras mantojums

44 060 836

47 719 678

63 139 299

62 313 448

55 495 292

1 806

1 813

1 861

1 861

1 861

22.03.00 Kultūras infrastruktūras attīstība

-

-

13 673 414

-

-

-

-

-

-

-

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

422 797

422 601

431 590

431 590

431 590

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

22.07.00 Nomas maksas VAS “VNĪ” programas “Mantojums-2018” ietvaros

4 826 765

4 619 949

5 120 077

5 247 584

5 372 765

-

-

-

-

-

22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

129 073

129 073

169 673

169 673

169 673

-

-

-

-

-

24.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē

465 423

409 648

409 648

409 648

409 648

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

7 417 495

1 745 223

744 914

-

-

19,6

5,7

2,8

-

-

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

1 256

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

35 470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti (2014-2020)

33 870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un pasākumu īstenošana

40 355

51 803

73 237

46 500

54 418

1

0,9

2,3

1,3

1,3

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

33 531

8 447

73 466

70 898

82 775

1,3

0,1

2

2

2

Citi ieguldījumi

KM padotības iestādes kultūras mantojuma nozarē (skaits)

14

14

14

14

14

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

57 865

51 800

57 800

57 800

57 800

Muzeju krājumu papildinājums (vienības) (skaits)

73 365

71 500

71 500

71 500

71 500

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

226 000

100 000

200 000

200 000

200 000

Ar valsts atbalstu organizēti tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

44

83

47

47

47

Kvalitātes rādītāji

Bibliotēku, muzeju un arhīvu apmeklējumi uz 100 iedzīvotājiem (skaits)

1 002

750

900

900

900

Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)

92

92

92

93

93

Piezīmes.

1Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.