Politikas mērķis:
Aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām
/Ģeotelpiskās informācijas likums (4. panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai
normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2019. gads)

Plānotā vērtība (2021. gads)

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

11

11

Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)

Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts

17

19

Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums

4

4

Valdības rīcības plāns

202.1.; 204.4.; 205.1.

 

 

2019. gada (izpilde)

2020. gada
plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

7 684 849

7 624 836

7 279 414

7 279 414

7 279 414

278

278

282

282

282

28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

7 684 849

7 624 836

7 279 414

7 279 414

7 279 414

278

278

282

282

282

Citi ieguldījumi

Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)

26

28

28

28

28

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)

8

17

20

20

22

Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)

25

28

28

28

28

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

402

400

500

500

500

Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

22

8

1

8

15

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana  (produktu skaits )

3

3

3

3

3

Kvalitātes rādītāji

Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)

3

4

4

4

4