Politikas mērķis: radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu infrastruktūru un publiskos pakalpojumus / Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos:

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 

Rīga

0,917

(2017)

0,55

(2020)

Vidzeme

-0,756

(2017)

-0,50

(2020)

Kurzeme

-0,856

(2017)

-0,40

(2020)

Zemgale

-0,523

(2017)

-0,28

(2020)

Latgale

-1,251

(2017)

-0,55

(2020)

Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)

VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

623 06816

(2017)

446 300

(2023)

Atkalizmantošanas indekss (Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība)

VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

1 655

(2018)

600

(2019)

Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)

VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

6

(2018)

7

(2019)

Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

4; 24; 25; 32; 42; 223-232; 235; 243-246. punkti

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

36 649 832

46 477 778

80 737 441

39 406 655

35 508 792

137

149

180

167

130

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

3 657 446

6 138 713

4 619 758

2 111 513

2 111 513

2

2

 5

3

3

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

1 061 056

1 448 696

1 661 056

1 661 056

1 661 056

-

-

-

-

-

32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

5 420 432

5 271 735

5 794 614

5 749 775

5 749 775

81

86

88

88

88

69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

11 238 536

24 929 341

51 002 877

16 018 226

17 119 710

38

43

51

48

34

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

3 392 399

2 678 735

14 170 634

8 447 956

2 494 889

15

17

27

22

-

71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana

-

-

135 785

181 334

180 795

-

-

3

4

4

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)

6 211 589

5 503 672

2 551 372

4 606 769

5 684 168

-

-

1

1

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

89 116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

578 528

506 886

780 022

630 026

506 886

1

1

5

1

1

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

5 000 730

-

21 323

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes VPVKAC (% no novadu attīstības centru skaita)

81

87

87

87

87

Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)

20

26

36

36

40

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

3,2

3,2

8

8

9

Komersanti, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)

1 153

775

800

800

800

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)

806

800

980

1 010

1 040

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

142

150

150

160

165

16CSP ir mainījusi rādītāja JVSG071. “Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos” aprēķina metodiku (komponente “Strādājošo skaits pamatdarbā” ir aizvietota ar “Vidējais darbinieku skaits”