Politikas mērķis: palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm / Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (%) [306]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

28

(2017)

40

(2020)

Atbalstīta profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu (sporta veidos) īstenošana (skaits)

Sporta politikas pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

37

(2018)

41

(2020)

Valdības rīcības plāns

171., 172., 173.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

52 605 801

39 535 150

38 832 498

31 396 587

30 861 211

86,8

88

87

87

87

09.04.00 Sporta būves

19 426 845

8052 880

5 727 957

627 957

627 957

-

-

-

-

-

09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

-

-

42 686

42 686

42 686

-

-

-

-

-

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

3 064 767

2 898 003

3 113 901

2 343 649

2 343 649

-

-

-

-

-

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

2 094 817

2 090 040

2 154 190

2 169 041

2 169 041

79,8

80

80

80

80

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs

150 896

86 265

86 265

87 084

87 084

7

8

7

7

7

09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā

1 872 415

542 415

484 830

242 415

242 415

-

-

-

-

-

09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai

1 650 000

1 650 000

1 730 145

1 360 811

1 360 811

-

-

-

-

-

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

14 790 384

15 038 356

16 072 828

16 072 828

16 072 828

-

-

-

-

-

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports

6 915 126

7 095 126

7 384 053

5 779 358

5 774 053

-

-

-

-

-

09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai

2 275 551

1 403 565

1 615 688

2 395 803

1 865 732

-

-

-

-

-

09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai

365 000

465 000

419 955

274 955

274 955

-

-

-

-

-

09.26.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” Paralimpiskā centra izveidei

-

213 500

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi sporta nozares attīstības veicināšanai (euro)

2200000

2200000

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

142 090

142 090

143 000

143 000

143 000

Latvijā organizētās starptautiskās sporta sacensības (skaits)

137

137

130

130

130

Latviju pārstāvošie sportisti, kuri piedalās Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensībās (skaits)

6 512

6 512

6 681

6 681

6 681

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

35 115

35 115

35 137

35 137

35 137

Kvalitātes rādītāji

Attiecinot vasaras Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

-

60

-

-

Attiecinot ziemas Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

29

-

-

-

30

Latvijas sportistu un komandu sporta spēļu izlašu skaits, kas ir izcīnījuši izcilus sasniegumus sportā (par kuriem normatīvajos aktos par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā noteiktā kārtībā Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas)

-

-

10

10

10