Politikas mērķis:
Uzlabot nodrošinājumu (apgādi) IeM sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem
/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Īstenotie videi draudzīgie un klimatam neitrālie risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajās ēkās (ēku skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

4

12

Gadā atsavināto nekustamo īpašumu īpatsvars pret kopējo īpašumu skaitu (nekustamo īpašumu skaits pēc kadastra numura (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

2,0

 

3,0

 

Valdības rīcības plāns

39.1., 191.4., 196.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

39 354 932

38 391 631

38 385 707

39 738 079

38 244 858

394

382

323

323

323

06.01.00 Valsts policija

7 413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.01.00 Administrēšana

5 196 117

5 450 442

5 494 937

5 495 221

5 495 221

394

382

323

323

323

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

30 835 333

31 627 948

31 520 801

31 494 990

31 474 750

-

-

-

-

-

40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta

1 393 616

1 263 450

1 164 371

1 164 429

1 164 429

-

-

-

-

-

40.04.00 Valsts materiālās rezerves

118 107

41 471

41 471

41 471

41 471

-

-

-

-

-

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

78 891

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 489 530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

48 301

8 320

108 802

9 324

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

-

-

55 325

1 532 644

68 987

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

187 624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Pārvaldīšanā esoši nekustamā īpašuma kadastra objekti (skaits)

-

-

265

270

260

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemti tehniskie atzinumi (%)

-

-

35,0

30,0

-

Saņemti energosertifikāti (%)

-

-

35,0

30,0

-

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

12 518

13 946

14 000

15 000

15 000