Politikas mērķis:

  1. nodrošināt ES fondu ieviešanu, lai sekmētu izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību / Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
  2. nodrošināt ES politikas instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un programmu īstenošanu,  lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un indivīdu starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, jaunu zināšanu un izglītības inovāciju starptautisko pārnesi un ieviešanu Latvijā / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nodrošināta ERAF un ESF snieguma ietvarā iekļauto rādītāju izpilde IZM un IZM padotības iestāžu projektos vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz 2018.gada beigām (finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi, EUR)

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

0

(2016)

28 989 141

(2018)

Ārvalstu studentu (mobilitātes ietvaros) īpatsvars no kopējā studentu skaita (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

1,5

(2017)

2

(2020)

Ārvalstu studentiem piešķirtās stipendijas (skaits gadā)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

128

(2016)

150

(2020)

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskās datu bāzēs (skaits)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

1 300

(2017)

1 500 (2020)

Valdības rīcības plāns

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 106.2., 107.1., 110.1., 111.1., 116.2., 120.2. punkti.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

100 302 485

37 781 042

100 113 328

82 353 062

47 664 652

282

90

288

263

76

62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

45 526 457

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)

17 782 409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

232 801

4 542 110

35 376 807

32 189 863

17 390 859

23

10

27

24

19

63.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)

3 315 252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)

1 224 245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)1

10 909 571

11 406 969

35 585 437

27 147 674

8 179 937

185

29

202

193

11

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

29 581

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.09.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)

13 402

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

225 812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana

650 303

512 011

2 226 475

470 299

18 658

1

3

3

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas Teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)

-

-

63 784

451 314

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana

422 504

1 203 984

1 321 593

591 593

591 593

-

-

-

-

-

70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra

1 650 250

1 340 796

2 096 930

1 706 930

1 706 930

55

40

40

40

40

70.09.00 Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam

502 907

745 550

-

-

-

-

-

-

-

-

70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos

878 783

797 150

604 097

529 903

511 189

5,5

4

7

6

6

70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

129 232

117 552

114 751

-

-

9

-

9

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

14 663 211

16 322 927

22 721 486

19 265 486

19 265 486

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

1 938 812

791 993

-

-

-

3,5

4

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā

206 953

-

1 968

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

IZM un IZM padotības iestāžu īstenotie ES fondu (ESF, ERAF, ETS) projekti/pasākumi (skaits)

12

12

49

41

19

Personas, kuras ieguvušas otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (skaits)

1 899

2 900

1 708

77

-

NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits)

36

753

1 048

-

-

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

-

130

113

107

100

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

127

115

115

120

120

ES programmā Erasmus+ iesniegti atklāta konkursa projekti izglītības un zinātnes jomās (skaits)

310

350

350

370

370

Īstenoti atbalsta pasākumi politikas reformām izglītības un zinātnes jomās Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros (skaits)

22

16

18

17

17

Īstenoti Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projekti izglītības jomā (skaits)

38

40

1

-

-

Īstenoti atbalsta pasākumi trešo valstu valstspiederīgo vai patvēruma meklētāju latviešu valodas apguvei (skaits)

1

1

1

1

1