Politikas mērķis:

  1. nodrošināt ES fondu ieviešanu, lai sekmētu izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību / Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
  2. nodrošināt ES politikas instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un programmu īstenošanu,  lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un indivīdu starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, jaunu zināšanu un izglītības inovāciju starptautisko pārnesi un ieviešanu Latvijā / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (projekts), Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nodrošināta ERAF un ESF snieguma ietvarā iekļauto rādītāju izpilde IZM un IZM padotības iestāžu projektos vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz 2021.gada beigām (finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi gada ietvaros, EUR)

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

 

74 627 991 (2019)

 

59 581 298 (2021)

Starptautiskās citējamības datubāzē Scopus iekļauto Latvijas autoru zinātnisko publikāciju skaits gadā (%)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

2 376

(2017)

2 688

(2024)

Valdības rīcības plāns

24., 25., 26., 35., 125.

Piezīmes.
1Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

108 574 131

111 706 770

66 325 812

1 123 323

755 292

415

353,6

405,6

7

3,5

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

34 996 124

41 441 050

25 305 986

-

-

56

54

54

-

-

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

38 410 579

34 463 282

33 070 731

15 987

-

276

239

318

1

-

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

21 971

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.09.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)

1 387

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana

2 727 020

1 124 808

598 787

54 877

-

13

5

9

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas Teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)

2 718 138

44 843

-

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana

840 289

911 593

921 593

591 593

591 593

2

2

3

-

-

70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra

1 996 038

2 636 079

558 699

208 699

163 699

46

40

15

5

3,5

70.09.00 Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam

7 394

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos

927 025

810 456

102 904

50 795

-

15,4

7

1

1

-

70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

147 051

623 118

114 948

-

-

2,6

2,6

1,6

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

25 383 906

29 213 049

5 200 000

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

168 887

237 120

237 120

-

-

4

4

4

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā

228 322

201 372

215 044

201 372

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

IZM un IZM padotības iestāžu īstenotie ES fondu (ESF, ERAF, ETS) projekti/pasākumi (skaits)

112

68

44

-

-

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

124

110

103

-

-

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

187

150

150

150

150

ES programmā Erasmus+ iesniegti atklāta konkursa projekti izglītības un zinātnes jomās (skaits)

453

350

50

-

-

Īstenoti atbalsta pasākumi politikas reformām izglītības un zinātnes jomās Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros (skaits)

19

19

9

4

1