Politikas mērķis:

  1. nodrošināt ES fondu ieviešanu, lai sekmētu izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību / Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
  2. nodrošināt ES politikas instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un programmu īstenošanu,  lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un indivīdu starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, jaunu zināšanu un izglītības inovāciju starptautisko pārnesi un ieviešanu Latvijā / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam, Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

ERAF un ESF ietvaros sertificēti izdevumi gadā (euro)

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

62 372 500 (2020)

59 514 900 (2022)

Starptautiskās citējamības datubāzēs iekļauto Latvijas zinātnisko publikāciju skaits gadā (SCOPUS) (%)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

2 544

(2020)

2 688

(2024)

Valdības rīcības plāns

24., 25., 26., 35., 125.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

98 280 960

66 325 812

79 060 855

41 990 250

19 878 459

426,1

405,6

446,7

233,7

59,5

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

29 740 039

25 305 986

19 612 807

8 614 602

-

53,1

54

55,7

40,7

-

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

32 632 459

33 070 731

37 287 453

11 642 470

-

260,8

318

312,9

131,5

-

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

22 308

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.10.00  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekti (2014-2020)

15 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu īstenošana

2 254 573

598 787

499 437

68 902

-

29,6

9

12

1

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas Teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)

1 917 987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana

707 248

921 593

-

-

-

2,8

3

-

-

-

70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra

1 825 649

558 699

2 066 467

2 021 467

2 021 467

47

15

45

44

44

70.09.00 Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam

1 274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos

984 678

102 904

736 503

656 550

519 372

20

1

12

10

9

70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

844 629

114 948

241 537

-

-

8,3

1,6

2,6

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

24 331 897

5 200 000

15 691 921

15 691 921

15 691 921

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

2 785 493

237 120

2 723 358

3 294 338

1 645 699

4,5

4

6,5

6,5

6,5

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā

217 726

215 044

201 372

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

IZM un IZM padotības iestāžu īstenotie ES fondu (ESF, ERAF, ETS) projekti/pasākumi (skaits)

101

44

28

12

-

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

134

103

209

153

-

Īstenoti atbalsta pasākumi politikas reformām izglītības un zinātnes jomās Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros (skaits)

19

9

17

14

14

Administrējamie izglītības un jaunatnes jomas ES programmas Erasmus+ projekti (skaits)

-

-

650

420

340

Īstenoti EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” projekti (skaits)

-

-

21

21

13