Politikas mērķis: izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sistēmai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, nodrošināt nozares centralizēto funkciju izpildi/Labklājības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars (%)

Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai

24,6

21,0

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20-64 gadiem (%) [243]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

74,8

73,0

Ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits attiecībā pret visu nepilngadīgo iedzīvotāju skaitu valstī (%) (2020.gadā plānotā vērtība noteikta ≤ 2,0 ) [261]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

1,9

2,0

Valdības deklarācija

109., 110., 111., 114., 116.punkts

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 929 514

8 508 251

9 515 142

8 255 157

7 307 682

163,5

182,2

186,8

185,7

172,7

05.17.00 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai

14 983

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

124 150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

65 500

325 000

165 000

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

-

-

1 368 383

411 993

2 350

-

-

4

3

-

Projekts “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007

-

-

1 368 383

411 993

2 350

-

-

4

3

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014‑2020)

37 731

44 639

-

-

-

1

1

-

-

-

Projekts “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)” Nr.12.1.1.0/15/TP/003

37 731

44 639

-

-

-

1

1

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

572 324

640 737

571 418

619 908

368 674

18,8

19,5

20

20

10

Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014

572 324

640 737

-

-

-

18,8

19,5

-

-

-

Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004

-

-

571 418

619 908

368 674

-

-

20

20

10

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020)

123 284

123 322

335 484

526 360

239 762

1,3

1,3

3

3

3

Projekts “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009

123 284

123 322

-

-

-

1,3

1,3

-

-

-

Projekts “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007

-

-

299 124

493 690

207 392

-

-

2

2

2

Projekts “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” Nr.10.1.3.0/18/TP/010

-

-

36 360

32 670

32 370

-

-

1

1

1

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

20 972

26 090

26 090

26 090

26 090

-

-

-

-

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

239 231

178 118

74 082

-

-

1,6

1,7

0,1

-

-

Projekts “Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830

94 367

89 052

37 569

-

-

0,8

1

0,1

-

-

Projekts “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944

144 864

89 066

36 513

-

-

0,8

0,7

-

-

-

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

154 889

159 644

159 644

159 644

159 644

4

4

4

4

4

Pasākums “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002

154 889

159 644

159 644

159 644

159 644

4

4

4

4

4

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

3 814 482

4 248 617

4 153 099

4 152 956

4 152 956

121,6

138,2

139,2

139,2

139,2

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

3 106 903

3 623 379

2 994 457

2 718 123

2 718 123

15,2

16,5

16,5

16,5

16,5

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

79 032

-

27 402

-

-

-

-

-

-

-

1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” izdevumus:2017.gadā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 423 967 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 212 467 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 211 500 euro apmērā), 2018.gadā 861 295 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 305 095 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 556 200 euro apmērā), 2019.gadā, 2020.gadā un 2021.gadā ik gadu 359 917 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 331 117 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā), (minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”).

Izdevumi neatliekamu remontu veikšanai un ēkas tehniskajai apsekošanai (iespējamo avārijas risku novēršanai) Labklājības ministrijas ēkā Skolas ielā 28, Rīga (2017.gadā) un atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus(2019.gadā)