Politikas mērķis:
efektīva un uzticama tiesu sistēma
/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās 1.instancē (mēn.):

1) administratīvajās lietās;

2) administratīvo pārkāpumu lietās;

3) civillietās;

4) krimināllietās [425]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. gadam

1) 8,2

2) 1,7

3) 9,0

4) 5,75

(2018)

1) 5,9

2) 1,5

3) 8,7

4) 5,1

(2024)

Rakstveida procesā izskatīto lietu īpatsvars (%):

1) administratīvās lietas;

2) administratīvo pārkāpumu lietas;

3) civillietas;

4) krimināllietas

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. gadam 

1) 33,0

2) 24,0

3) 46,0

4) 14,0

(2019)

1) 42,0

2) 46,0

3) 56,0

4) 18,0

(2021)

Elektroniski iesniegto pieteikumu īpatsvars civillietās (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. gadam

30,0

(2019)

40,0

(2021)

Valdības rīcības plāns

95.1, 174.3., 176.1.,177.1., 181.1., 184.1. 195.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

127 913 346

139 124 596

147 534 719

144 596 061

143 339 273

2 295

2 351

2 351

2 348

2 341

03.01.00 Tiesu administrēšana

4 182 267

4 105 201

4 431 825

4 348 350

4 348 350

86

90

89

89

89

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

61 027 599

65 717 191

73 247 094

72 122 070

72 177 020

2 076

2 124

2 125

2 125

2 125

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

4 150 173

4 259 858

4 431 971

4 477 395

4 477 395

34

34

34

34

34

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana

1 083 197

1 427 074

1 449 568

1 449 568

1 449 568

54

54

54

54

54

03.05.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām

145 552

145 553

145 553

145 553

145 553

-

-

-

-

-

03.06.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām

93 994

84 820

84 820

84 820

84 820

-

-

-

-

-

03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

1 111 208

1 224 488

1 220 963

1 220 963

1 220 963

36

39

39

39

39

03.08.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

53 210 280

58 569 731

59 435 604

59 435 604

59 435 604

-

-

-

-

-

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

162 156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

464 470

1 901 436

698 606

-

-

3

3

3

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

1 674 526

1 398 151

1 721 549

1 140 137

-

6

7

7

7

 

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

287 914

286 252

356 507

40 218

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

275 527

4 841

310 659

131 383

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014‑2020)

44 483

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%):

1) administratīvo pārkāpumu lietās;

2) administratīvajās lietās;

3) civillietās;

4) krimināllietās

 

 

 

1) 94,0

2) 105,2

3) 106,3

4) 100,6

 

 

 

1) 98,0

  2) 104,0

  3) 104,0

4) 108,0

 

 

 

1) 100,0

  2) 105,0

  3) 105,0

  4) 109,0

 

 

 

 1) 97,0

2) 105,0

3) 101,0

4) 110,0

 

 

 

1) 101,0

2) 105,5

3) 100,0

4) 100,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%):

1) administratīvo pārkāpumu lietās;

2) administratīvajās lietās;

3) civillietās;

4) krimināllietās

 

 

 

1) 94,7

2) 90,0

     3) 99,1

4) 94,2

 

    

     1) 94,0

2) 117,0

     3) 104,0

4) 114,0

 

 

 

1) 94,2

2) 121,0

3) 104,0

4) 121,0

 

 

 

1) 94,5

2) 125,0

3) 104,0

4) 120,0

 

 

 

1) 95,0

2) 100,0

3) 104,0

4) 100,0