Politikas mērķis: aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem/ Likums “Par Policiju”/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits uz 10 tūkst. iedzīvotājiem)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.‑2019.gadam projekts

240

225

Uzskaitītie Valsts policijā atklātie kriminālprocesi/ tajos reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.‑2019.gadam projekts

14294/ 20254

13700/

20500

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopāeuro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

116 050 496

129 560 679

149 314 946

147 626 441

147 141 031

7 855

7 859

7 856

7 894

7 894

06.01.00 Valsts policija

111 911 905

129 112 365

149 099 557

147 573 394

147 137 031

7 855

7 859

7856

7894

7894

06.02.00 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana

13 499

54 176

36 027

12 009

4 000

-

-

-

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

47 184

46 637

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

324 520

961

-

-

-

-

-

-

-

-

67.11.00 Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai programmas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

1116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)

-

-

32 284

-

-

-

-

-

-

-

70.12.00 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

67 606

66 241

13 130

-

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

19 324

1041

82 599

35 648

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

5390

5390

-

-

-

-

-

-

70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai

68 650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

1 273 863

279 258

-

-

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

900

-

9 900

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

9231

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

-

-

36 059

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

2 312 698

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Studiju vietu (vidējais skaits gadā)

518

556

553

553

553

Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)

1433

1398

1572

1572

1572

Valsts policijas koledža (skaits)/reģionālās mācību klases (skaits)

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)

23

23

23

23

23

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

-

-

12 500

12 500

12 500

Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontroles (skaits)*

12 961

6600

12 000

13 700

13 900

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

-

-

350 000

350 000

350 000

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)*

4226

4100

3500

3400

3300

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

-

-

272 000

272 000

272 000

Kvalitātes rādītāji

Uzticēšanās valsts pārvaldei (Valsts policijai) 1 reitings (vērtējumā no “-100” līdz “+100”, kur augstākais uzticības vērtējums ir “+100”)

29,4

30,0

32,0

32,0

32,0

Valsts policijas Twitter konta sekotāji2 (skaits tūkstošos)

41,7

60

70

75

75

*Precizēts nosaukums ar 2017.gadu

1Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums, pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=4926

2pieejams: https://twitter.com/Valsts_policija