Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020.gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

23

33

Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

2

4

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

320 824 163

308 307 296

317 244 497

267 733 696

247 835 099

-

-

-

-

 

06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana

-

-

358 107

348 165

335 030

-

-

-

-

-

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

48 686 999

50 101 934

50 859 681

53 776 945

53 776 945

-

-

-

-

 

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

159 212 412

171 971 088

172 675 926

182 032 124

182 057 124

-

-

-

-

-

23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana

0

11 042 000

12 310 000

11 691 000

11 666 000

-

-

-

-

-

61.09.00 KF finansētie ierobežotās atlases VAS  LVC realizētie projekti (2007-2013)

360 627

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.10.00 KF finansētie ierobežotās atlases projekti (2014-2020)

51 008 989

22 718 867

4 095 000

-

-

-

-

-

-

-

62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014‑2020)

59 656 493

50 427 112

60 700 000

17 300 000

-

-

-

-

-

-

62.12.00 ERAF finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014-2020)

419 697

1 985 400

2 375 520

1 956 757

-

-

-

-

-

-

69.07.00 3. mērķa " Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti projekti

99 120

60 895

5 396 433

564 828

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējumu

39 083

-

4 473 830

63 877

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti

-

-

4 000 000

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 345 243

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēto pašvaldību ceļu garums (km)

30 088

30 168

30 147

30 147

30 147

Uzturēto pašvaldību ielu garums (km)

8 291

8 174

8 306

8 306

8 306

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)

331

261

177

385

247

Kvalitātes rādītāji

Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

67

70,8

79

74,7

72,2

Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

53

48,6

58,6

57,9

56,3