Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

13,9

(2014)

15

(2019)

Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

62,5

(2015)

64,5

(2019)

Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

59

(2015)

63

(2019)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

456 044 397

489 078 934

574 355 141

567 162 144

505 141 218

988

1 025

1 025

1 005

981

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

8 648 105

8 610 962

8 723 490

8 720 490

8 720 490

-

-

-

-

-

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

17 192 204

17 176 844

18 084 918

17 888 242

17 927 346

657

682

682

682

682

21.09.00 Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija Altum”

-

55 127

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)

1 681 470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020) 1

218 510 996

262 725 737

255 265 062

277 611 067

290 529 785

-

-

-

-

-

65.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2007-2013)

20 174 489

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2007-2013)

2 234 599

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.06.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)

50 074 167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.07.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)

209 128

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020) 1

103 630 993

158 006 970

242 000 000

213 000 000

168 500 000

-

-

-

-

-

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020) 1

11 748 104

14 080 213

14 105 819

13 839 984

-

302

314

312

292

268

65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)

-

13 775 637

15 000 000

16 000 000

16 000 000

-

-

-

-

-

66.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējumu (2007-2013)

1 913 144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (2007-2013)

935 174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.06.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)

15 964 726

7 471 274

-

-

-

-

-

-

-

-

66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020) 1

1 845 231

3 041 000

17 513 597

16 913 597

2 063 597

-

-

-

-

-

66.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

-

-

300 231

-

-

-

-

-

-

-

66.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) 1

1 281 867

1 860 085

1 862 024

1 788 764

-

29

29

31

31

31

66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)

-

2 275 085

1 500 000

1 400 000

1 400 000

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)

9

9

9

9

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

243 976

225 300

225 000

223 000

220 000

Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)

8

9

9

9

9

Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits)

13 835

14 500

15 000

15 500

15 500

Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)

9

8,9

9

9

9

Kvalitātes rādītāji

Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

 

Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

1 plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas:

  • 64.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams ārkārtas atbalstam piena nozarē, kur ir EK 100% līdzfinansējums, kā arī papildus finansējums būs nepieciešams pārejas posma valsts atbalstam, saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 16.08.2016. sēdes protokolu Nr.40;
  • 65.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
  • 65.20.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu apmaksāt Tehniskās palīdzības ietvaros apstiprinātās aktivitātes no 2014.-2020.gada plānošanas perioda finanšu līdzekļiem;
  • 66.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
  • 66.20.00 Papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu apmaksāt Tehniskās palīdzības ietvaros apstiprinātās aktivitātes no 2014.-2020.gada plānošanas perioda finanšu līdzekļiem.