Politikas mērķis:
Ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm. Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas /
Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

ES fondu un EEZ/Norvēģijas atbalsta programmu finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

109

85

Minimālais Eiropas Komisijai pieprasāmo ES fondu izdevumu slieksnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

1 090 (minimālais slieksnis) pārsniegts par 42% sasniedzot 1 550

2 038

Valdības rīcības plāns

24.3., 25.1., 26.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

470 687 773

346 879 490

396 125 412

212 011 468

112 038 051

561

567

564

108

106

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

1 356 391

1 357 562

1 451 056

1 408 283

1 408 283

55

53

55

55

55

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

103 581 874

101 815 685

80 581 437

44 841 219

11 071 632

298

298

298

-

-

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

338 610 652

218 660 075

293 232 568

154 898 625

89 933 664

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

2 005 597

2 076 578

1 679 042

-

-

77

77

77

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

20 129 098

17 287 367

13 541 358

8 790 826

7 674 399

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

2 922 468

3 218 027

3 394 588

-

-

78

80

80

-

-

70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)

55 097

64 181

67 175

67 175

-

2

2

2

2

-

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

27 905

28 905

28 905

-

-

1

1

1

-

-

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

189 792

221 590

249 219

236 470

235 470

6

6

6

6

6

71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

65 803

119 975

232 428

107 900

30 000

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

1 743 096

2 029 545

1 667 636

1 660 970

1 684 603

44

50

45

45

45

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)

-

-

85

85

85

Kvalitātes rādītāji

Tiesā pārsūdzēto un atcelto vadošās iestādes lēmumu līmenis nepārsniedz 20% (%)

0

20

20

20

20

Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas lietotāju vērtējums par sistēmu (novērtējums skalā no 1- 10)

8

7,5

7,5

7,5

7,5

Revīzijas iestādes ES fondu pārbaudēs konstatētais kļūdu līmenis ir zemāks par 2 - Eiropas Komisijas maksimāli pieļaujamo kļūdas lielumu (%)

-

2

2

2

2

ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātība ar informācijas pieejamību un “konsultē vispirms” principa piemērošanu (novērtējums skalā no 1- 10)

-

7,5

7,6

7,7

7,7

ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšana par ES fondu jautājumiem - Ir piešķirti % no Tehniskās palīdzības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšanai gadā (%)

2,3

2,3

2,3

2,3

2,5

ES fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par ES fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4) ¹

2

2

2

2

2

Vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20% (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)

1,1

 20

20

20

20

Vadošajā iestādē vai tiesā apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem līmenis (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)

-

-

10

10

10

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)

89

85

80

80

80

KPVIS lietotāju vērtējums par sistēmu (novērtējums skalā no 1-10)

-

-

7,5

7,5

7,5

ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātība ar informācijas pieejamību un “konsultē vispirms” principa piemērošanu (novērtējums skalā no 1-10)

-

-

7,6

7,7

7,7

Piezīmes.
11 - darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, 2 - darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi, 3 - darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un 4 - nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi.