Politikas mērķis: radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu infrastruktūru un publiskos pakalpojumus / Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013-2019.gadam, NAP 2020, VARAM stratēģija

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos [363]:

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

 

 

Rīga

0,786

(2010)

0,55

(2020)

Vidzeme

-0,724 (2010)

-0,50

(2020)

Kurzeme

-0,577 (2010)

-0,40

(2020)

Zemgale

-0,454 (2010)

-0,28

(2020)

Latgale

-0,838 (2010)

-0,55

(2020)

Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)

VARAM darbības stratēģija 2017-2019

429 900

(2011)

446 300

(2023)

Atkalizmantošanas indekss

VARAM darbības stratēģija 2017-2019

340

(2016)

600

(2019)

Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)

VARAM darbības stratēģija 2017-2019

4

(2016)

7

(2019)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

26 311 966

10 085 669

24 905 693

22 762 147

21 137 134

104

100

132

135

133

30.00.00. Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

1 842 668

1 536 564

3 595 801

3 595 801

3 595 801

2

2

2

2

2

31.00.00. Atbalsts plānošanas reģioniem

1 018 661

1 061 056

1 061 056

1 061 056

1 061 056

-

-

-

-

-

32.00.00. Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

3 512 841

3 957 192

5 142 155

5 262 587

5 540 715

78

82

86

86

86

69.02.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013)

1 584 364

87 875

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00. 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu finansētie projekti (2007-2013)

182 237

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007-2013)

17 021 479

558 399

-

-

-

22

6

-

-

-

69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)

260 596

2 203 912

5 096 547

4 632 695

3 850 545

1

9

29

32

31

69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

-

-

1 277 492

1 149 448

745 367

-

-

-

-

-

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007–2013)

68 610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)

67 437

-

6 211 589

5 503 672

5 458 989

-

-

-

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu finansējumu

-

-

99 511

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana

83 568

29 126

-

-

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

-

-

99 357

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)

239 895

651 545

412 191

187 300

-

1

1

1

1

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

-

-

1 909 994

1 369 588

884 661

-

-

14

14

14

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

429 610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)

-

-

87

100

100

Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)

-

-

14

26

36

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

-

-

3,2

3,2

3,2

Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)

-

-

50

55

60

Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)

-

-

775

775

775

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)

-

-

680

700

720

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

117

120

130

150

180