Politikas mērķis:
Palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm
/ Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

15–74 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars ar pietiekamu fizisko aktivitāti – vismaz 2 reizes nedēļā 30 min [365]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

25,4

(2018)

28

(2027)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm [Eurobarometer] (%)

Sporta politikas pamatnostādnes

2021.-2027. gadam1

28

(2018)

40

(2027)

Atbalstīta profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu (sporta veidos) īstenošana (skaits)

Sporta politikas pamatnostādnes

2021.-2027. gadam1

38

(2020)

45

(2027)

Valdības rīcības plāns

171., 172., 173.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

41 039 477

38 832 498

33 827 923

33 441 487

33 301 962

86,4

87

86

86

86

09.04.00 Sporta būves

8 052 880

5 727 957

1 584 015

627 957

627 957

 -

-

-

09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

-

42 686

42 686

42 686

42 686

-

-

-

-

-

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

2 898 003

3 113 901

2 618 649

2 718 649

2 718 649

-

-

-

-

-

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

2 221 413

2 154 190

2 265 306

2 305 656

2 305 656

79,4

80

79

79

79

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs

94 274

86 265

86 801

86 801

86 801

7

7

7

7

7

09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā

1 584 823

484 830

242 415

242 415

242 415

-

-

-

-

-

09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai

1 650 000

1 730 145

1 500 000

1 360 811

1 360 811

-

-

-

-

-

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

15 383 179

16 072 828

17 452 124

18 141 772

18 141 772

-

-

-

-

-

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports

7 095 126

7 384 053

6 654 610

5 774 053

5 774 053

-

-

-

-

-

09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai

1 403 565

1 615 688

1 016 317

1 865 732

1 726 207

-

-

-

-

-

09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai

465 000

419 955

365 000

274 955

274 955

-

-

-

-

-

09.26.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” Paralimpiskā centra izveidei

191 214

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi sporta nozares attīstības veicināšanai (euro)

2 200 000

2 200 000

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

143 573

143 000

130 000

120 000

120 000

Latvijā organizētās starptautiskās sporta sacensības (skaits)

138

130

100

100

100

Latviju pārstāvošie sportisti, kuri piedalās Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensībās (skaits)

6 564

6 681

5 500

5 500

5 500

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

35 812

35 137

38 500

39 000

39 500

Kvalitātes rādītāji

Attiecinot vasaras Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

60

60

-

-

Attiecinot ziemas Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

-

-

30

-

Latvijas sportisti un komandu sporta spēļu izlases, kas ir izcīnījuši izcilus sasniegumus sportā (par kuriem normatīvajos aktos par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā noteiktā kārtībā Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas) (skaits)

-

10

10

10

10

Piezīmes.
1Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.