Politikas mērķis:

  1. nodrošināt ES fondu ieviešanu, lai sekmētu izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību / Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
  2. nodrošināt ES politikas instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un programmu īstenošanu,  lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un indivīdu starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, jaunu zināšanu un izglītības inovāciju starptautisko pārnesi un ieviešanu Latvijā / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nodrošināta ERAF un ESF snieguma ietvarā iekļauto rādītāju izpilde IZM un IZM padotības iestāžu projektos vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz 2018.gada beigām (finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi, EUR)

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

-

(2015)

28 989 141

(2018)

Ārvalstu studentu (mobilitātes ietvaros) īpatsvars no kopējā studentu skaita, %

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

0,8

(2012)

1,5

(2017)

Ārvalstu studentiem piešķirtās stipendijas (skaits gadā)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

128

(2016)

150

(2017)

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskās datu bāzēs (skaits)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

1 043

(2012)

1 300 (2017)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

221 685 705

61 586 298

37 781 042

21 482 519

15 387 192

103,4

53

90

76

44

62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

40 829 168

15 996 556

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)

85 730 136

-

-

-

-

2

-

-

-

-

62.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)

40 267 757

10 472 646

-

-

-

-

-

-

-

-

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

-

-

4 542 110

-

-

-

-

10

-

-

63.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)

5 371 452

630 774

-

-

-

-

-

-

-

-

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)

5 205 940

-

-

-

-

4

-

-

-

-

63.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)

10 881 566

532 877

-

-

-

-

-

-

-

-

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)1

7 254 806

10 818 088

11 406 969

5 701 508

-

-

-

29

29

-

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

14 371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.07.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2007-2013)

513

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.09.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)

1 474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

2 070 329

1 165 650

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana

101 119

-

512 011

393 819

-

1

-

3

3

-

70.07.00 Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana

1 384 584

1 083 825

1 203 984

591 593

591 593

-

-

-

-

-

70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra

3 776 275

1 716 196

1 340 796

1 191 796

1 191 796

85

45

40

40

40

70.09.00 Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam

388 912

-

745 550

-

-

-

-

-

-

-

70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos

1 039 411

797 150

797 150

310 876

310 876

7,5

5,5

4

4

4

70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

206 474

5 070

117 552

-

-

-

-

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

14 142 039

15 772 927

16 322 927

13 292 927

13 292 927

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

2 744 584

2 137 797

791 993

-

-

3,5

2,5

4

-

-

72.07.00 Grantu shēmas "Šveices zinātnieku aktivitātes Latvijā" īstenošana

84 248

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā

190 547

456 742

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

IZM un IZM padotības iestāžu īstenotie ES fondu (ESF, ERAF, ETS) projekti/pasākumi (skaits)

4

21

121

43

-

Personas, kuras ieguvušas otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (skaits)

-

-

2 900

1 142

-

NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits)

-

-

753

2 909

-

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

-

-

130

210

290

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

61

114

115

115

120

ES programmā Erasmus+ iesniegti atklāta konkursa projekti izglītības un zinātnes jomās (skaits)

368

230

350

350

370

Īstenoti atbalsta pasākumi politikas reformām izglītības un zinātnes jomās Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros (skaits)

18

16

16

16

16

Īstenoti Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projekti izglītības jomā (skaits)

46

38

40

-

-

Īstenoti atbalsta pasākumi trešo valstu valstspiederīgo vai patvēruma meklētāju latviešu valodas apguvei (skaits)

2

1

1

1

1

Latvijas un Norvēģijas zinātnisko institūciju sadarbības projektu ietvaros izveidotas publikācijas (publicētu vai apstiprinātu publicēšanai rakstu skaits)

-

-

38

-

-

1 Papildu 2016.gada budžetā plānotajiem un 2017.gada projektā iekļautajiem SF SAM 7.2.1.2. un SAM 8.3.3. projektiem, kuri ir iekļauti rezultatīvajos rādītājos, 2016.gadā ir uzsākta SAM  1.1.1.2., 8.1.3., 8.3.1.1., 8.3.2.1., 8.3.5., 8.3.6.1. un  8.4.1. projektu īstenošana