Politikas mērķis:

 1. nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību - ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībā / Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”;
 2. nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā / Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”;
 3. nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

-

6
(2016)

6
(2020)

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) (%):

 1. lasītprasmē
 2. matemātikā
 3. dabaszinātnēs

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

 1. 4,2
 2. 8
 3. 4,3

(2012)

 1. 4,5
 2. 8
 3. 5,5

(2017)

Bērnu un jauniešu, kas iesaistīti neformālās un interešu izglītības aktivitātēs, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

68

(2013)

71

(2017)

Izglītības iestāžu, kas iesaistītas izglītības kvalitātes monitoringā, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

0

(2013)

50

(2017)

Novērtēto izglītības iestāžu vadītāju īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

0

(2013)

40

(2017)

Skolu nepabeigušo un izglītībā neiesaistīto iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā 18-24 gadi (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

10,6

(2012)

10,2

(2017)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

19 822 308

9 148 499

12 504 962

11 891 098

10 566 608

446,4

308

383

367

313

07.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana

1 224 397

1 555 954

1 479 344

1 479 344

1 479 344

-

-

-

-

-

16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība

3 118 198

740 262

1 852 908

1 892 908

1 932 908

-

-

-

-

-

42.01.00. Iestāšu darbības nodrošināšana

2 162 990

2 275 644

-

-

-

156

151

-

-

-

42.02.00. Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana

466 982

476 527

-

-

-

1,4

-

-

-

-

42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

4 371 023

97 248

227 038

97 248

97 248

11

-

-

-

-

42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

-

-

1 793 905

1 793 905

1 793 905

-

-

90*

90*

90*

42.07.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana

-

-

882 778

886 144

888 671

-

-

60

60

60

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

1 640 217

1 239 716

-

-

-

69

53

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

55 827

91 774

-

-

-

1

1

-

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

2 880 379

-

-

-

-

118

-

-

-

-

70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

18 608

35 085

35 527

35 527

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

535 271

-

-

-

-

8

-

-

-

-

97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana

4 080 057

3 636 133

4 205 772

4 042 886

4 042 886

152

157

163

163

163

97.02.00 Nozares vadības atbalsta pasākumi

274 865

331 646

331 646

331 646

331 646

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

689 538

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Reģionālais birojs (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sistēmas un e-pakalpojumi (skaits)

4

6

6

6

10

Īstenoti izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta politikas starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumi (skaits)

26

26

24

24

24

Nodrošināti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākumi (skaits)

5

5

5

5

5

Organizēti valsts diagnosticējošie darbi 8., 9.,10.,11.klasē ar mērķi uzlabot izglītojamo sasniegumus STEM mācību priekšmetos (skaits)

4

6

4

-

-

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits) / Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (skaits) / Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

529/3113/

2752

303/2050/

1185

462/2310/

2918

462/2310/

2918

462/2310/

2918

Iepriekš sodīto izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu  izvērtēšana (skaits)/ Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

64/221

60/150

60/250

60/250

60/250

Īstenoti izglītības uzraudzības pasākumi (personu iesniegumu izskatīšana un izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes) (skaits)

977

1 020

990

990

990

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

949

450

450

450

450

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai (analītisko izpēšu/ ziņojumu skaits)

7/9

7/9

7/9

7/9

7/9

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums)

6

6

6

6

6

Kvalitātes rādītāji

Kopējais kvalitātes vērtējums kārtējās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijās (%)

0

10

15

15

15

Izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgus prasībām pēc EQAVET kvalitātes indikatoriem (%)

15

50

70

90

90

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē (%)

66,2/33,9

60/40

55/45

52,5/47,5

51/49
(2019)

50/50
(2020)

Bērnu skaita īpatsvars, kas iesaistīti pirmsskolas izglītībā
vecumā no 4 gadiem līdz obligātās pamatizglītības
(1.klase) sākšanas vecumam (%)

89,3

90,6

92

93,5

94
(2019)

95
(2020)

*Samazinājums pret 2016.gadu uz ESF projektu īstenošanas laiku