Politikas mērķis: izstrādāt, organizēt un koordinēt iekšlietu politiku, kā arī saistošo likumu un citu ārējo normatīvo aktu īstenošanu sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības, noziedzības novēršanas un apkarošanas, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, pilsonības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, un migrācijas jomās / MK 2020. gada 22. septembra noteikumi Nr. 589 "Iekšlietu ministrijas nolikums" / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Plānotajā termiņā īstenotie Iekšlietu ministrijas ikgadējo darba plāna pasākumi (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

36,9

80,0

Valdības rīcības plāns

180.4, 191.1, 191.2, 191.4, 191.5, 191.6, 191.8, 191.9, 192.1, 192.2, 192.3, 192.4, 193.2, 194.1, 195.2, 196.1, 196.2, 197.1, 198.1, 198.2, 198.3, 200.1

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

10 597 210

14 006 966

17 132 928

15 524 312

8 030 781

146

149

148

148

133

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

51 236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

31 417

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

9 874

62 728

57 196

56 205

56 309

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

568 282

606 796

563 298

450 019

-

15

15

15

15

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)

6 009 314

9 157 216

12 087 427

10 602 099

3 523 033

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

30 983

16 029

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

109 886

254 181

251 000

261 000

271 000

3

6

6

6

6

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

645

12 904

925

-

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

13 651

24 822

-

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 771 494

3 872 290

4 173 082

4 154 989

4 180 439

128

128

127

127

127

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Iekšlietu ministrijas Twitter profila sekotāji (skaits)

9 358

9 100

10 000

10 100

10 200