Politikas mērķis:

  1. nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību - ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībā / Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”;
  2. nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā / Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”;
  3. nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā

vērtība

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

-

7 (2018)

7 (2021)

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) (%):

  1. lasītprasmē
  2. matemātikā
  3. dabaszinātnēs

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

1) 4,3

2) 5,1

3) 3,8

(2015)

1) 7

2) 8

3) 8

(2020)

Bērnu un jauniešu, kas iesaistīti neformālās un interešu izglītības aktivitātēs, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

75

(2018)

75

(2020)

Izglītības iestāžu, kas iesaistītas izglītības kvalitātes monitoringā, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

91

(2018)

100

(2020)

Novērtēto izglītības iestāžu vadītāju īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

16

(2018)

100

(2020)

Skolu nepabeigušo un izglītībā neiesaistīto iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā 18-24 gadi (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

8,6

(2018)

10

(2020)

Latvijas publiskās pārvaldes darbības efektivitāte pēc GRICS indeksa (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

79

(2018)

85

(2020)

Valdības rīcības plāns

3., 118., 157., 165.

 

 

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

15 503 371

14 238 442

16 529 448

11 394 444

10 154 336

349

356

351

351

306,5

07.00.00 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība

1 553 311

2 265 076

1 657 224

1 584 798

1 584 798

-

-

-

-

-

16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība

1 902 806

1 925 845

405 845

405 845

405 845

-

-

-

-

-

42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

403 240

243 621

4 742 144

100 393

100 393

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5

42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

1 859 268

1982 181

1941 052

1933 952

1933 952

89,7

93

93

93

93

42.07.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana

1 312 862

1 281 384

1 297 147

1 297 147

1 297 147

53

58

56

56

56

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 406 525

1194 451

1 262 270

1 104 491

-

51

42

42

42

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

91 107

226 366

202 733

100 090

-

1

2,5

2,5

2,5

-

70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

31 963

35 527

35 527

35 527

-

-

-

-

-

-

97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana

4 443 128

4 755 764

4 671 452

4 518 147

4 518 147

153,2

159

156

156

156

97.02.00 Nozares vadības atbalsta pasākumi

328 966

314 054

314 054

314 054

314 054

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2 170 196

14 173

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Reģionālais birojs (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sistēmas un e-pakalpojumi (skaits)

8

10

10

10

10

Nodrošināta datu apmaiņa ar informācijas sistēmu turētājiem. (IZM noslēgto līgumu skaits ar citām institūcijām )

-

83

105

113

113

Nodrošināta Latvijas dalība starptautiskās institūcijās (skaits)

-

-

6

6

6

Nodrošināti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākumi (skaits)

5

5

20

5

5

Izvērtētas profesionālās izglītības programmas (skaits)

-

-

520

520

520

Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs (skaits)

59

59

59

70

100

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos / organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits)

4864/329

3 500/300

4 000/380

4 000/380

4 000/380

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits) / Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (skaits) / Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

833/2187/

2827

833/1800/

2000

805/1100/

1900

805/1000/

1900

805/1000/

1900

Iepriekš sodīto izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana (skaits)/ Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

37/260

42/200

35/210

30/200

30/200

Sertificēto psihologu īpatsvars (% no reģistrēto psihologu skaita)

40

60

60

70

70

Īstenoti izglītības uzraudzības pasākumi (personu iesniegumu izskatīšana un izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes) (skaits)

1005

760

840

820

820

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

450

450

400

400

400

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai (analītisko izpēšu/ ziņojumu skaits)

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

Novērtētie izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

153

359

150

120

120

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums)

6

6

6

6

6

IZM pārziņā esošie ES fondu specifiskie atbalsta mērķi (SAM skaits)

26

26

26

26

-

Kvalitātes rādītāji

Akreditētās izglītības iestādes un programmas (%)

99

92

92

92

92

Izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgus prasībām pēc EQAVET kvalitātes indikatoriem (%)

70

80

85

85

85

Bērnu skaita īpatsvars, kas iesaistīti pirmsskolas izglītībā vecumā no 4 gadiem līdz obligātās pamatizglītības (1.klase) sākšanas vecumam (%)

96,3

94

95

95

95