Politikas mērķis:

 1. nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību - ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībā / Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”;
 2. nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā / Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”;
 3. nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

-

7
(2018)

7
(2021)

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) (%):

 1. lasītprasmē
 2. matemātikā
 3. dabaszinātnēs

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

 1. 4,3
 2. 5,1
 3. 3,8

(2015)

 1. 7
 2. 8
 3. 8

(2020)

Bērnu un jauniešu, kas iesaistīti neformālās un interešu izglītības aktivitātēs, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

71

(2017)

75

(2020)

Izglītības iestāžu, kas iesaistītas izglītības kvalitātes monitoringā, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

75

(2017)

100

(2020)

Novērtēto izglītības iestāžu vadītāju īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

10

(2017)

100

(2020)

Skolu nepabeigušo un izglītībā neiesaistīto iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā 18-24 gadi (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

8,6

(2017)

10

(2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 3., 118., 157. un 165. punkti.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

13 253 970

12 621 462

14 238 442

16 299 996

11 387 418

362

360

356

354

354

07.00.00 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība

1 553 311

1 479 344

2 265 076

1 584 798

1 584 798

-

-

-

-

-

16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība

1 853 917

1 892 908

1 925 845

405 845

405 845

-

-

-

-

-

42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

227 038

399 552

243 621

4 742 144

100 393

1,1

-

1,5

1,5

1,5

42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

1 786 367

1 868 723

1 982 181

1 941 052

1 933 952

89,7

90

93

93

93

42.07.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana

908 595

906 677

1 281 384

1 280 267

1 280 267

60

57

58

58

58

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 173 652

1 239 716

1 194 451

1 262 270

1 104 491

49

51

42

42

42

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

27 051

91 774

226 366

202 733

100 090

1

1

2,5

2,5

2,5

70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

19 520

35 527

35 527

35 527

35 527

-

-

-

-

-

97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana

4 052 717

4 393 187

4 755 764

4 531 306

4 528 001

161,2

161

159

157

157

97.02.00 Nozares vadības atbalsta pasākumi

313 690

314 054

314 054

314 054

314 054

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

 1 338 112

-

14 173

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Reģionālais birojs (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sistēmas un e-pakalpojumi (skaits)

6

8

10

10

10

Nodrošināta datu apmaiņa ar informācijas sistēmu turētājiem. (IZM noslēgto līgumu skaits ar citām institūcijām )

-

-

83

98

113

Īstenoti izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta politikas starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumi (skaits)

24

23

23

23

23

Nodrošināti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākumi (skaits)

5

5

5

5

5

Organizēti valsts diagnosticējošie darbi 8., 9.,10.,11.klasē ar mērķi uzlabot izglītojamo sasniegumus STEM mācību priekšmetos (skaits)

4

1

2

2

-

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits) / Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (skaits) / Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

598/1969/

2114

700/2000/

2790

833/1800/

2000

833/1800/

2000

833/1800/

2000

Iepriekš sodīto izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu  izvērtēšana (skaits)/ Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

38/233

45/200

42/200

42/200

42/200

Sertificēto psihologu īpatsvars (% no reģistrēto psihologu skaita)

-

40

60

70

70

Īstenoti izglītības uzraudzības pasākumi (personu iesniegumu izskatīšana un izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes) (skaits)

1031

750

760

760

760

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

511

450

450

450

450

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai (analītisko izpēšu/ ziņojumu skaits)

7/9

1/9

3/4

3/4

3/4

Novērtētie izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

40

304

359

395

360

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums)

6

6

6

6

6

Kvalitātes rādītāji

Kopējais kvalitātes vērtējums kārtējās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijās (%)

15

-

-

-

-

Akreditētās izglītības iestādes un programmas (%)

-

95

92

92

92

Izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgus prasībām pēc EQAVET kvalitātes indikatoriem (%)

70

70

80

80

80

Bērnu skaita īpatsvars, kas iesaistīti pirmsskolas izglītībā
vecumā no 4 gadiem līdz obligātās pamatizglītības (1.klase) sākšanas vecumam (%)

89

93,5

94

95

95