Politikas mērķis:

  1. nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību - ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībā / Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr. 528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”;
  2. nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā / Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumi Nr. 225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”;
  3. nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei / Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam 1

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā

vērtība

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

Informatīvais ziņojums “Par 2021.-2027. gada plānošanas perioda nozaru politiku pamatnostādnēm”

7
(2019)

7
(2021)

Informācijas sistēmas, ar kurām Nacionālajai zinātniskās darbības informācijas sistēmai notiek automātiska datu apmaiņa (skaits)

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.‑2027. gads1

2

(2020)

5

(2024)

Labu, ļoti labu, teicamu un izcilu vērtējumu īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos (%) [RR 3.1.]

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

24,5%

(vērtējums 9 – 10), 49,3%

(7 – 8 balles) (2019)

25% (vērtējums 9 un 10),

50% (7 un 8 balles)

(2024)

18–24 gadus veci iedzīvotāji, kuriem nav vidējās izglītības un kuri neturpina mācības (%) [176]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

8,3

(2018)

5

(2027)

Valdības rīcības plāns

3., 118., 157., 165.

Piezīmes.

1Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

16 920 448

16 529 448

17 423 023

10 201 827

10 201 827

337

351

350

305,5

305,5

07.00.00 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība

2 381 960

1 657 224

3 290 798

1 584 798

1 584 798

-

-

-

-

-

16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība

1 930 270

405 845

424 257

442 999

442 999

-

-

-

-

-

42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

243 621

4 742 144

4 180 883

100 067

100 067

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5

42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

1 979 910

1 941 052

1 925 879

1 927 714

1 927 714

83,4

93

93

93

93

42.07.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana

1 387 428

1 297 147

1 278 718

1 292 703

1 292 703

56

56

55

55

55

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 069 330

1 262 270

1 136 145

-

-

36

42

42

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

151 957

202 733

100 090

-

-

2,5

2,5

2,5

-

-

70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

15 596

35 527

35 527

-

-

-

-

-

-

-

97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana

4 265 703

4 671 452

4 754 757

4 555 977

4 555 977

158

156

156

156

156

97.02.00 Nozares vadības atbalsta pasākumi

298 548

314 054

295 969

297 569

297 569

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

3 196 127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Reģionālais birojs (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sistēmas un e-pakalpojumi (skaits)

10

10

10

13

13

Nodrošināta datu apmaiņa ar informācijas sistēmu turētājiem. (IZM noslēgto līgumu skaits ar citām institūcijām )

96

105

110

113

100

Nodrošināta Latvijas dalība starptautiskās institūcijās (skaits)

3

6

4

4

4

Nodrošināti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākumi (skaits)

5

20

20

5

5

Izvērtētas izglītības programmas (skaits)

-

520

520

520

520

Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs (skaits)

59

59

59

70

100

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos /  organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits)

4 312/323

4 000/380

4 000/380

4 000/380

4 000/380

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits) / Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (skaits) /Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

1 261/

2 024/

1 818

805/1 100/

1 900

805/1 100/

1 165

805/1 000/

1 112

805/1 000/

1 112

Iepriekš sodīto izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu  izvērtēšana (skaits)/ Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

43/271

35/210

35/210

30/200

30/200

Sertificēto psihologu īpatsvars no reģistrēto psihologu skaita (%)

72

60

70

70

70

Īstenoti izglītības uzraudzības pasākumi (personu iesniegumu izskatīšana un izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes) (skaits)

856

840

840

820

820

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

703

400

400

400

400

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai (analītisko izpēšu/ ziņojumu skaits)

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

Novērtētie izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

203

150

187

197

197

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums)

6

6

6

6

6

IZM pārziņā esošie ES fondu specifiskie atbalsta mērķi (skaits)

26

26

26

26

-

Kvalitātes rādītāji

Akreditētās izglītības iestādes un programmas (%)

99,7

92

92

92

92

Izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgus prasībām pēc EQAVET kvalitātes indikatoriem (%)

80

85

85

85

85

Bērnu skaita īpatsvars, kas iesaistīti pirmsskolas izglītībā vecumā no 4 gadiem līdz obligātās pamatizglītības (1.klase) sākšanas vecumam (%)

96

95

95

95

95