Vispārējā informācija

Eiropas Komisijas komercdarbības atbalsta paziņojumu iesniegšanai izveidoja speciālu tīmekļa lietotājprogrammu. Latvijā Ministru kabineta noteikumus SANI sistēmas izmantošanai pirmoreiz pieņēma 2006.gada 13.jūnijā, nosakot, ka ar 2006.gada 1.jūliju visi paziņojumi par plānoto atbalstu sagatavojami un iesniedzami Eiropas Komisijā tikai izmantojot šo sistēmu. 2007.gada 6.februārī tika pieņemti jauni noteikumi Nr.100 “Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kādā piešķir un anulē atbalsta paziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”.

SANI sistēmas lietotāji

Lietošanas tiesības SANI sistēmā Dalībvalsts lietotajiem piešķir atkarībā no lietotāja statusa. Eiropas Komisija piešķir lietotāja tiesības Vietējam sistēmas administratoram (Local System Administrator) un Paziņojuma apstiprinātājam (Validator). Pārējiem sistēmas lietotājiem Dalībvalstī lietošanas tiesības piešķir Vietējais sistēmas administrators (Local System Administrator).

Eiropas Komisija ir noteikusi šādus iespējamos sistēmas lietotājus Dalībvalstī, kuri ir iesaistīti jauna atbalsta paziņojuma sagatavošanā:

- Paziņojuma sākotnējais sagatavotājs (Restricted User);
- Paziņojuma sagatavotājs (User);
- Paziņojuma parakstītājs (Signatory);
- Papildus aktīvajiem SANI sistēmas lietotājiem, Eiropas Komisija ieviesa lietotāja kategoriju – Lietotājs tikai ar lasīšanas tiesībām (Read-Only User), kurš var skatīties informāciju, kura sagatavota sistēmā, bet šī lietotāja kategorija nedod iespēju gatavot vai labot atbalsta paziņojumus sistēmā.

SANI sistēmas lietotāji Latvijā

Latvijā, izstrādājot kārtību SANI sistēmas lietošanai, tika saglabāts esošais kompetences sadalījums komercdarbības atbalsta kontroles jomā Finanšu ministrijas un Zemkopības ministrijas starpā.

Latvijā tika nozīmēti divi Vietējie sistēmas administratori (Local System Administrator), kuri piešķir lietotāju tiesības SANI sistēmā – viens Finanšu ministrijā, otrs Zemkopības ministrijā. Finanšu ministrijas Vietējais sistēmas administrators (Local System Administrator) piešķir lietošanas tiesības tālāk minētajiem sistēmas lietotājiem, kuri izstrādā atbalsta pasākumu paziņojumus visās nozarēs, izņemot, ja paziņojums tiek gatavots tikai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā minēto lauksaimniecības produktu, kā arī zivsaimniecības produktu un mežsaimniecības nozares atbalstīšanai. Vietējais sistēmas administrators (Local System Administrator) piešķir lietošanas tiesības šādiem sistēmas lietotājiem:

- Paziņojuma sākotnējais sagatavotājs (Restricted User);
- Paziņojuma sagatavotājs (User);
- Paziņojuma parakstītājs (Signatory);
- Lietotājs tikai ar lasīšanas tiesībām (Read-Only User).

Lietošanas tiesības sistēmā var iegūt ikviens ministrijas, tās padotības iestādes ierēdnis (darbinieks), pašvaldības vai pašvaldības iestādes darbinieks, kurš saskaņā ar saviem amata (darba) pienākumiem ir iesaistīts atbalsta paziņojuma sagatavošanā, precizēšanai vai kurš iestādes vārdā ir pilnvarots parakstīt sagatavoto atbalsta paziņojumu.

Iesniegumu lietošanas tiesību piešķiršanai, aizpildot MK 06.02.2007. noteikumu Nr.100 pielikumu, iesniedz Finanšu ministrijā vai Zemkopības ministrijā (atbilstoši kompetencei). Pēc iesnieguma saņemšanas Finanšu/ Zemkopības ministrijas Vietējais sistēmas administrators (Local System Administrator) reģistrē jauno lietotāju sistēmā. Pēc lietotāja reģistrēšanas, viņš/ viņa saņem savā e-pastā elektronisko paziņojumu ar lietotāja vārdu sistēmā, kā arī sākotnējo paroli, kura nekavējoties nomaināma, un saņemtais elektroniskais paziņojums izdzēšams. Lietotājs SANI sistēmā var veikt tikai tās darbības, kuras atbilst pieprasītajam lietotāja profilam. Lietotāja tiesību apjoms ir noteikts MK 06.02.2007. noteikumu Nr.100 II. sadaļā. Latvijai ir 4 Paziņojuma apstiprinātāji: 2 Finanšu ministrijai, 2 Zemkopības ministrijai.

Vēršam uzmanību, ka piekļuve sistēmām ir iespējama, izmantojot ECAS Login. ECAS Login iegūst katrs lietotājs individuāli. Praktisku palīdzību, t.sk. kā izveidot ECAS kontu, lūdzam skatīt jautājumu un atbilžu lapā, kas pieejama visās ES valodās.

Turpmāk visiem lietotājiem būs vai nu jāinstalē EU Login Mobile App un jāizvēlas verifikācijas metode saistītajā mobilajā tālrunī (lūdzu, skatiet 3.1. un 3.2. punktu pievienotajā rokasgrāmatā), vai jāreģistrē sava mobilā tālruņa numuru savā EU Login kontā (lūdzu, skatiet 3.3. punktu). Lūdzam skatīt EU Login lietotāja rokasgrāmatu.

SANI II sistēma

Ņemot vērā uzkrāto pieredzi, Eiropas Komisija ir izstrādājusi SANI II sistēmu. Eiropas Komisija to atvēra Dalībvalstīm lietošanai 2007.gada 8.jūlijā.

 Šeit var iepazīties ar pašreiz spēkā esošo SANI II Rokasgrāmatu latviešu un angļu valodā:

Iepriekšējais paziņojums un paziņojums, izmantojot SANI