Politikas mērķis: izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sistēmai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, nodrošināt nozares centralizēto funkciju izpildi /Labklājības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2020)

Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars (%)

Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai

23,8

21,0

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20-64 gadiem (%) [243]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

72,5

73,0

Ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits attiecībā pret visu nepilngadīgo iedzīvotāju skaitu valstī (%) (2020.gadā plānotā vērtība noteikta ≤ 2,0 ) [261]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

2,2

 2,0

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

9 158 276

5 321 462

7 104 216

6 805 067

6 079 087

167,6

155,2

180

179

157,2

05.17.00 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai

15 000

16 000

15 000

-

-

-

-

-

-

-

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

20 000

24 000

124 150

-

-

-

-

-

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

-

-

65 500

-

-

-

-

-

-

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014‑2020)

-

-

39 941

38 254

-

-

-

1

1

-

Projekts "Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)" Nr.12.1.1.0/15/TP/003

-

-

39 941

38 254

-

-

-

1

1

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

1 930 109

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Projekts "Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana" Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023

491 585

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001

1 438 524

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

592 027

591 984

-

-

-

19,5

19,5

-

Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014

-

-

592 027

591 984

-

-

-

19,5

19,5

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020)

-

-

185 154

114 168

-

-

-

1,3

1,3

-

Projekts "Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)" Nr.10.1.2.0/15/TP/009

-

-

185 154

114 168

-

-

-

1,3

1,3

-

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013)

694 678

-

-

-

-

22,2

-

-

-

-

Projekts "Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā (2012.-2015.gads)” Nr.VSID/TP/CFLA/11/23/019

694 678

-

-

-

-

22,2

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

19 460

25 765

26 090

26 090

-

-

-

-

-

-

70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā

 277 539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Prezidentūras konference par darba aizsardzību” Nr.VS/2015/0103

78 219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Savstarpējās informēšanas sistēmas par sociālo aizsardzību ekspertu tikšanās (MISSOC)” Nr.VS/2015/0142

64 562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem” Nr.VS/2015/0128

105 501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Vecāko darba inspektoru komitejas sanāksme (SLIC)” Nr.VS/2015/0155

9 970

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksme” Nr.VS/2015/0136

19 287

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

135 022

151 286

159 644

159 644

159 644

3,9

4

4

4

4

Pasākums “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai" Nr.CESPI/LM/002

135 022

151 286

159 644

159 644

159 644

3,9

4

4

4

4

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

422 005

139 397

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” Nr.AZ/13/ENP/SO/24

422 005

139 397

-

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

635 286

-

-

-

-

1

-

-

-

-

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

3 242 089

3 266 385

3 813 642

3 789 110

3 789 110

127,5

135,2

138,2

137,2

137,2

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

1 874 681

1 886 806

2 425 135

2 306 305

2 358 843

13

16

16

16

16

1-)2017.gadā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējumu" 80.00.00 programmas plānots pārdalīt finansējumu 1 377 071 euro apmērā šādu ERAF projektu īstenošanai: "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)" (400 000 euro), "IKT centralizācija" (514 000 euro) un "Elektroniskas sociālās nodrošināšanas informācijas apmaiņas ar Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un Šveices Konfederācijas kompetentajām institūcijām ieviešana Latvijā" (463 071 euro);

-)izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” izdevumus:2015.gadā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 107 593 euro apmērā, 2016.gadā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 188 177 euro apmērā, 2017.gadā 342 067 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 212 467 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 129 600 euro apmērā), izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 2018.gadā 220 488 euro apmērā un 2019.gadā 228 510 euro apmērā (minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Sociālā apdrošināšana”).