Politikas mērķis: tiesu sistēmas attīstība efektīva un uzticama tiesas procesa īstenošanai Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās (mēn.):

 1. administratīvajās lietās;
 2. administratīvo pārkāpumu lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās

-

 1. 7,3
 2. 2,1
 3. 8,1
 4. 6,4
 1. 6,5
 2. 1,9
 3. 7,0
 4. 5,0

Uzkrājumā esošo lietu skaits uz 100 iedz.

 1. administratīvajās lietās;
 2. administratīvo pārkāpumu lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās

-

 1. 0,07
 2. 0,06
 3. 1,34
 4. 0,25
 1. 0,07
 2. 0,06
 3. 1,18
 4. 0,24

Prasības kārtībā izskatāmo civillietu izskatīšanas ilgums līdz 12 mēnešu laikā visās 1.instances tiesās (% no visām lietām) [142]

Nacionālais attīstības plāns 2014-2020

 

84,3

92,0 (2020)

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

94 402 332

105 633 518

118 863 628

116 862 072

120 858 265

2 456

2 422

2 403

2 403

2 403

03.01.00 Tiesu administrēšana

3 621 169

4 194 338

4 496 571

4 470 221

4 470 221

88

90

90

90

90

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

48 276 758

52 600 942

57 016 840

57 333 323

60 019 832

2 256

2 213

2 180

2 180

2 180

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

3 765 510

4 020 123

4 253 858

4 253 858 

4 253 858

34

34

34

34

34

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana

953 464

1 058 903

1 066 534

1 060 343

1 060 343

54

54

54

54

54

03.05.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām

145 528

145 553

145 553

145 553

145 553

-

-

-

-

-

03.06.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām

68 912

84 820

84 820

84 820

84 820

-

-

-

-

-

03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

550 506

555 903

1 018 790

1 018 790

1 018 790

24

28

39

39

39

03.08.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

36 412 238

39 650 531

47 811 854

46 454 686

48 406 697

-

-

-

-

-

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

-

-

448 862

142 638

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

281 975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

226 661

3 059 562

2 423 026

1 897 840

1 398 151

-

3

6

6

6

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

86 682

262 843

-

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

96 920

 

 

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014‑2020)

12 928

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%):

 1. administratīvo pārkāpumu lietās;
 2. administratīvajās lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās
 1. 99,0
 2. 96,0
 3. 103,0
 4. 95,0
 1. 101,0
 2. 104,0
 3. 104,0
 4. 98,0
 1. 102,0
 2. 105,0
 3. 103,0
 4. 98,0
 1. 102,0
 2. 105,0
 3. 103,0
 4. 99,0
 1. 102,0
 2. 105,0
 3. 104,0
 4. 100,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%):

 1. administratīvo pārkāpumu lietās;
 2. administratīvajās lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās
 1. 114,0
 2. 133,0
 3. 94,0
 4. 101,0
 1. 103,0
 2. 125,0
 3. 93,0
 4. 106,0
 1. 110,0
 2. 125,0
 3. 100
 4. 108,0
 1. 104,0
 2. 115,0
 3. 102,0
 4. 108,0
 1. 104,0
 2. 105,0
 3. 105,0
 4. 108,0

Komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai apmācītās, tiesām, tiesībsargājošajām institūcijām un tiesu sistēmai piederīgās personas (skaits)*

-

-

456

-

-

ESF projekta rādītājs - iznākuma rādītāja starpposma vērtība 2018.g., kas noteikta Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.-2020.g., 2015.-2017.g. un 2019.g. vērtības šajā dokumentā un citos normatīvajos akots nav noteiktas, to mērījumi tiks veikti projekta īstenošanas gaitā