Politikas mērķis: tiesu sistēmas attīstība efektīva un uzticama tiesas procesa īstenošanai*Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās (mēn.):

 1. administratīvajās lietās;
 2. administratīvo pārkāpumu lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās

-

 1. 9,1
 2. 2,5
 3. 5,9
 4. 5,0
 1. 8,9
 2. 2,3
 3. 5,4
 4. 4,8

Uzkrājumā esošo lietu skaits uz 100 iedz.

 1. administratīvajās lietās;
 2. administratīvo pārkāpumu lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās

-

 1. 0,07
 2. 0,06
 3. 1,42
 4. 0,25
 1. 0,07
 2. 0,06
 3. 1,40
 4. 0,25

Prasības kārtībā izskatāmo civillietu izskatīšanas ilgums līdz 12 mēnešu laikā visās 1.instances tiesās (% no visām lietām) [142]

Nacionālais attīstības plāns 2014-2020

82,1

85,0

* Precizēts spēkā esošās stratēģijas mērķis, kas tiks definēts nākamā plānošanas perioda stratēģijā

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

88 636 677

91 039 024

105 633 518

107 903 588

107 854 225

2 453

2 456

2 422

2 421

2 421

03.01.00 Tiesu administrēšana

3 346 981

3 374 835

4 194 338

3 683 338

3 683 338

87

88

90

90

90

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

48 050 704

48 602 981

52 600 942

56 209 714

56 769 714

2 254

2 256

2 213

2 212

2 212

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

3 287 889

4 137 905

4 020 123

4 020 123

4 020 123

34

34

34

34

34

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana

931 906

944 833

1 058 903

1 046 403

1 046 403

54

54

54

54

54

03.05.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām

145 231

145 553

145 553

145 553

145 553

-

-

-

-

-

03.06.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām

64 820

84 820

84 820

84 820

84 820

-

-

-

-

-

03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

572 843

556 279

555 903

555 903

555 903

24

24

28

28

28

03.08.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

31 986 779

33 136 736

39 650 531

39 650 531

39 650 531

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

224 939

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

-

-

3 059 562

2 423 026

1 897 840

-

-

3

3

3

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007‑2013)

174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

15 514

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

-

50 205

262 843

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014‑2020)

-

-

-

84 177

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014‑2020)

8 898

4 877

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%):

 1. administratīvo pārkāpumu lietās;
 2. administratīvajās lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās
 1. 101,1
 2. 106,7
 3. 106,4
 4. 102,2
 1. 103,0
 2. 116,0
 3. 110,0
 4. 105,0
 1. 101,0
 2. 104,0
 3. 104,0
 4. 98,0
 1. 101,0
 2. 104,0
 3. 104,0
 4. 100,0
 1. 101,0
 2. 104,0
 3. 104,0
 4. 100,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%):

 1. administratīvo pārkāpumu lietās;
 2. administratīvajās lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās
 1. 100,2
 2. 130,4
 3. 93,1
 4. 100,3
 1. 102,0
 2. 120,0
 3. 110,0
 4. 100,0
 1. 103,0
 2. 125,0
 3. 93,0
 4. 106,0
 1. 104,0
 2. 120,0
 3. 95,0
 4. 107,0
 1. 105,0
 2. 115,0
 3. 100,0
 4. 107,0

Komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai apmācītās, tiesām, tiesībsargājošajām institūcijām un tiesu sistēmai piederīgās personas (skaits)*

-

-

-

456

-

ESF projekta rādītājs - iznākuma rādītāja starpposma vērtība 2018.g., kas noteikta Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.g., 2015.-2017.g. un 2019.g. vērtības šajā dokumentā un citos normatīvajos akots nav noteiktas, to mērījumi tiks veikti projekta īstenošanas gaitā