Politikas mērķis: Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību / Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018.gads)

Plānotā vērtība (2020.gads)

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)

Valsts aizsardzības koncepcija

 

2

2

Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads.

13

 

13

 

Valdības rīcības plāns

155.8.; 201.1.; 202.1.; 203.1.; 203.2.; 203.3.; 204.1.; 204.2.; 204.3.; 204.4.; 205.1.; 207.1.; 208.1.; 209.1.; 215.1.; 218.1.; 219.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

578160 440

621156 808

648332 786

683425 861

719805 555

7 197

8 294

8 589

8969

9 260

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

18134 593

17 366 510

19706 510

15866 510

16866 510

-

-

-

-

-

12.00.00 Kara muzejs

1533 210

1 570 962

1639 744

1576 677

1576 677

68

69

69

69

69

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

141220 390

159 730 185

182148 412

200273 185

206301 383

6 591

7 572

7 843

8 223

8 514

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

312979 934

330 962 453

341121 236

362552 647

386419 139

-

-

-

-

-

30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

12984 741

13 477 266

13530 713

13043 414

13 043 414

-

-

-

-

-

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

12773 779

13 055 672

13 555 672

13 555 672

13 555 672

-

-

-

-

-

33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

52724 255

69 850 082

71144 594

71581 464

77071 464

355

436

476

476

476

38.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

443 822

228 730

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)

-

1 308 116

-

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)

-

153 798

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

1 738

4 996

4 996

4 996

-

-

-

-

-

-

70.07.00 LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem

139 470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta īstenošanas nodrošināšana

4 516

16 283

9 613

-

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu

18 446

2 706 914

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 NATO investīciju projekti

5996 254

5 750 495

500 000

-

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē

8753 264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4705 971

4 951 949

4971 296

4971 296

4 971 296

183

217

201

201

201

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

5746 057

22 397

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits)

8 368

9 000

9 200

9 350

9 500

Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)

1 112

1126

1258

1 272

1 286

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)

1 124

1 000

1 000

1 000

1 000

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

114

105

105

105

105

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,3

0,34

0,35

0,37

0,39

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

20

20

20

20

20

Darbojošos agrās brīdināšanas sistēmas sensoru skaits

-

-

53

56

60

CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācīto dalībnieku skaits (A)

-

-

120 (P)

7500 (A)

125 (P)

7750 (A)

130 (P)

8 000 (A)

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticamība NBS (%)

66

66

66

66

66

Uz mācībām iesaucamie rezerves karavīri (skaits)

157

350

350

350

350