Politikas mērķis: Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei, nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam, Iekšējās drošības biroja likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem (Valsts policija)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

2 078

2 200

Atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits (Valsts policija)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

19 246

19 400

Sabiedrības vērtējums par drošību savā dzīvesvietā un tās apkārtnē (%) (Valsts policija)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

76,0

81,0

Iekšējās drošības biroja atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

402

90

Iekšējās drošības biroja reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

144

145

Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu   apmēra   attiecības pret tiesisko aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaitu pieaugums (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

-

4,0

Valdības rīcības plāns

16.4., 16.5., 116.7., 176.3., 177.1., 177.7., 180.4., 191.2., 191.3., 191.5., 191.7., 191.8., 192.2., 192.3., 193.3., 193.4., 194.1., 195.1., 199.4.

Piezīmes.
1 Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam darbības jomā “Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana” ir integrētas iepriekšējos gados Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2017.-2019. gadam un budžeta paskaidrojumos norādītās darbības jomas “Valsts policijas darbība”, “Iekšējās drošības biroja darbība” un “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība”

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

179 474 533

168 895 147

169 683 229

164 292 671

160 660 394

7 997

7 993

7 948

7 914

7 904

06.01.00 Valsts policija

169 473 176

158 875 989

156 615 212

153 753 725

151 949 483

7 846

7 842

7 783

7 745

7 745

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

140 535

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

3 973 202

3 936 037

3 980 458

3 961 769

3 957 013

97

97

97

97

97

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

4 363 796

2 642 108

4 777 766

5 799 750

4 324 936

54

54

68

72

62

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

533 108

253 858

5 426

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

94 109

232 373

58 944

-

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

3 066

1 987

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

248 181

2 482 826

3 726 095

56 059

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana

59 321

64 899

40 901

46 258

6 563

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

482 184

405 070

27 340

63 796

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

-

-

451 087

611 314

422 399

-

-

1

1

1

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

261

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

6 753

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

96 841

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

3,6

3,3

3,3

3,3

3,3

Studiju vietas  vidēji gadā (skaits)

553

544

540

560

560

Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)

1 572

1 500

1 450

1 450

1 450

Valsts policijas koledža  (skaits)

1

1

1

1

1

Valsts policijas koledža reģionālās mācību klases (skaits)

9

8

8

8

8

Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)

17

22

13

10

10

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (Valsts policija) (skaits)

7 401

10 500

10 000

9 600

10 000

Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (Valsts policija) (skaits)

13 398

13 400

13 400

13 400

13 400

Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits) (Valsts policija)

-

-

250 000

250 000

250 000

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

4218

3 500

3 500

3 500

3 500

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (Valsts policija) (skaits)

265 728

247 000

247 000

247 000

247 000

Saņemti (izņemot anonīmo) iesniegumi, kuru izskatīšana ietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē (skaits)

-

-

1 000

1 000

950

Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību un izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā (Iekšējās drošības birojs) (skaits)

-

-

11

10

10

Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu (Iekšējās drošības birojs) (skaits)

-

-

38

38

38

Saņemti ziņojumi (Finanšu izlūkošanas dienests) (skaits)

33 236

20 000

15 000

15 000

15 000

Apturētās summas (Finanšu izlūkošanas dienests) (milj.euro)  

345,98

 

70

70

70

70

Kvalitātes rādītāji

Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur “1” - “ļoti slikti” – “5”-“teicami”))

3,8

4,00

4,00

4,00

4,00

Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits tūkst.)

81 000

78 000

83 000

83 500

84 000