Politikas mērķis: Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei, nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam, Iekšējās drošības biroja likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits) (Valsts policija)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

2 047

2 180

Atklātie noziedzīgie nodarījumi (skaits) (Valsts policija) 

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

20 125

19 600

Sabiedrības vērtējums par drošību savā dzīvesvietā un tās apkārtnē (%) (Valsts policija)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

75,7

82,0

Iekšējās drošības biroja atklātie noziedzīgie nodarījumi (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

137

90

Iekšējās drošības biroja reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

77

70

Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu   apmēra   attiecības pret tiesisko aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaitu pieaugums (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

5,0

3,0

Valdības rīcības plāns

16.4., 180.4., 191.2., 191.3., 191.5., 191.8., 192.1.,  192.2., 192.3., 193.2., 193.3., 193.4., 198.1., 199.4., 200.1., 116.7., 176.3. 177.1., 177.7.,194.1., 16.4; 16.5; 191.7; 199.4.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

167 871 368

169 683 229

180 659 851

175 858 626

195 376 896

7 920

7 948

7 911

7 901

7 901

06.01.00 Valsts policija

156 458 116

156 615 212

168 702 988

166 857 233

186 382 690

7 761

7 783

7 741

7 741

7 741

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

59 761

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

3 899 406

3 980 458

4 168 871

4 164 115

4 469 817

97

97

97

97

97

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

4 057 995

4 777 766

5 799 750

4 324 936

4 324 936

61

68

72

62

62

67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana

23 204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

297 722

5 426

9 121

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

243 629

58 944

141 263

4 705

 

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

3 555

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 434 172

3 726 095

953 444

-

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana

46 636

40 901

82 338

68 500

30 684

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

282 434

27 340

205 942

16 738

116 925

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

147 957

451 087

596 134

422 399

51 844

1

1

1

1

1

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

916 781

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

3,6

3,3

3,3

3,3

3,3

Studiju vietas vidēji gadā (skaits)

515

540

548

617

621

Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)

1 450

1 450

1 450

1 450

1 450

Valsts policijas koledža (skaits)

1

1

1

1

1

Valsts policijas koledžas reģionālās mācību klases (skaits)

8

8

8

8

8

Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)

13

13

10

10

10

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)1

10 616

10 000

-

-

-

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits)1

-

-

9 800

9 700

9 500

Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits) (Valsts policija)

11 368

13 400

13 400

13 400

13 400

Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits) (Valsts policija)

-

250 000

250 000

250 000

250 000

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

3 949

3 500

4 000

4 000

4 000

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits) (Valsts policija)

327 143

247 000

247 000

247 000

247 000

Saņemto (izņemot anonīmo) iesniegumu skaits, kuru izskatīšana ietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē (skaits)

-

1 000

1 000

950

950

Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību un izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā (skaits) (Iekšējās drošības birojs)

-

11

10

10

10

Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu (skaits) (Iekšējās drošības birojs)

-

38

38

38

38

Saņemti ziņojumi (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)2

69 468

15 000

-

-

-

Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)2

-

-

15

18

20

Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)2

-

-

45

50

55

Apturētās summas (milj. euro)  (Finanšu izlūkošanas dienests)3

429,41

70

-

-

-

Arestēto  līdzekļu apjoma attiecība pret naudas līdzekļu summu, kas ir iesaldēti, izdodot rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku (%) (Finanšu izlūkošanas dienests)3

-

-

76,5

78,0

80,0

Kvalitātes rādītāji

Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur “1” - “ļoti slikti” – “5”-“teicami”))

3,4

4,0

4,0

4,0

4,0

Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits)

85 500

83 000

86 000

86 500

87 000

Piezīmes.

1Rādītājs “Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits)”.

2 Rādītājs “Saņemto ziņojumu skaits (Finanšu izlūkošanas dienests)” no 2022. gada  tiks aizstāts ar rādītājiem “Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)” un “Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)”.

3 Rādītājs “Apturētās summas (milj.euro) (Finanšu izlūkošanas dienests)” no 2022. gada  tiks aizstāts ar rādītāju “Arestēto  līdzekļu apjoma attiecība pret naudas līdzekļu summu, kas ir iesaldēti, izdodot rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku (%) (Finanšu izlūkošanas dienests)”.