Politikas mērķis: efektīva un uzticama tiesu sistēma / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.2027. gadam; Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021.2025. gadam (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā vērtība

(2025)

Sabiedrības daļa, kas pilnībā vai daļēji uzticas tiesu sistēmai (%)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

34

50

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās 1.instancē (mēn.):

1) administratīvajās lietās;

2) administratīvo pārkāpumu lietās;

3) civillietās;

4) krimināllietās

5) Ekonomisko lietu tiesai piekritīgajās komerclietās

6)Ekonomisko lietu tiesai piekritīgajos kriminālprocesos

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.2027. gadam; Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

1) 8,3

2) 3,3

3) 7,6

4) 5,1

5)   -

6)   -

1) 8

2) 3

3) 7,5

4) 5

5) 6

6) 4,8

E-lietas publiskā portāla lietotāji (skaits)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

0

5 000

Valdības rīcības plāns

95.1, 174.3., 176.1.,177.1., 181.1., 184.1. 195.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

135 812 958

147 534 719

149 927 290

147 921 798

147 732 538

2 243

2 351

2 342

2 339

2 339

03.01.00 Tiesu administrēšana

4 482 485

4 431 825

5 148 166

4 970 340

4 963 340

90

89

96

96

96

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

65 572 206

73 247 094

75 531 914

75 066 881

74 920 742

2 020

2 125

2 112

2 116

2 116

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

3 905 348

4 431 971

4 371 687

4 450 095

4 450 095

34

34

34

34

34

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana

1 415 627

1 449 568

1 622 970

1 618 470

1 618 470

54

54

54

54

54

03.05.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām

151 442

145 553

145 553

145 553

145 553

-

-

-

-

-

03.06.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām

104 048

84 820

84 820

84 820

84 820

-

-

-

-

-

03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

1 177 471

1 220 963

1 270 963

1 695 963

1 695 963

35

39

39

39

39

03.08.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

56 339 497

59 435 604

59 829 195

59 829 195

59 829 195

-

-

-

-

-

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

1 163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

968 841

698 606

-

-

-

3

3

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

1 181 104

1 721 549

1 357 185

-

-

7

7

7

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

513 726

356 507

353 402

33 749

13 140

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

310 659

211 435

26 732

11 220

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%):

1) administratīvo pārkāpumu lietās;

2) administratīvajās lietās;

3) civillietās;

4) krimināllietās

 

 

 

1) 114,6

2) 107,0

3) 95,4

4) 94,5

 

 

 

1) 100,0

  2) 105,0

  3) 105,0

4) 109,0

 

 

 

1) 101,0

  2) 105,0

  3) 105,0

  4) 110,0

 

 

 

 1) 101,0

2) 105,5

3) 105,0

4) 100,0

 

 

 

1) 102,0 

2) 106,0

3) 105,0 

4) 110,0 

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%):

1) administratīvo pārkāpumu lietās;

2) administratīvajās lietās;

3) civillietās;

4) krimināllietās

 

 

 

1) 102,7

2) 117,7

     3) 106,2

4) 100,6

 

 

    

     1) 94,2

2) 121,0

     3) 104,0

4) 121,0

 

 

 

1) 105,0

2) 125,0

3) 105,0

4) 120,0

 

 

 

1) 110,0

2) 100,0

3) 105,4

4) 120,0

 

 

 

1) 120,0

2) 120,0 

3) 106,0

4) 120,0