Politikas mērķis:
Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ES noteiktajām prasībām
/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.‑2022. gadam 
 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Nodrošināta solidāra ES  ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

539

480

Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu / Latvijas – Baltkrievijas robežu no kopējā robežas garuma (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

81,0/10,0

100,0/15,0

Valdības rīcības plāns

192.2., 197.1

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

76 956 664

75 951 066

67 530 417

61 850 621

58 212 012

2 697,5

2 697,5

2 697,5

2 697,5

2 697,5

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

64 800 254

60 390 815

54 508 296

52 265 702

50 218 429

2 697,5

2 697,5

2 697,5

2 697,5

2 697,5

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

3 750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

299 700

300 000

300 000

300 000

300 000

-

-

-

-

-

67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana

1 788 678

615 549

-

-

-

-

-

-

-

-

67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana

8 027 228

7 693 583

7 693 583

7 693 583

7 693 583

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

30 382

-

582 020

154 867

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

-

-

-

75 560

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

29 417

28 674

4 835

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

749 481

6 557 569

4 287 882

1 360 909

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

17 052

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

951 481

364 876

151 061

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

1 370

-

2 740

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

257 871

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Personāls (skaits):

 

 

 

 

 

robežkontrolē

1 707

1 706

1 707

1 707

1 707

imigrācijas kontrolē

195

205

205

205

205

Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:

 

 

 

 

 

robežjoslas ierīkošana (km)

230

363

363

380

420

robežjoslas uzturēšana (km)

1 388

1 388

1 388

1 388

1 388

Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)

1 121

1 327

1 327

1 327

1 327

Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs “Daugavpils” (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)

60

100

60

60

60

Novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)

22

20

20

20

20

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

2 142

2 000

2 000

2 200

2 000

Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)

-

-

480

86

86

Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc FRONTEX pieprasījuma  (amatpersonu skaits)

-

-

30

30

30

Kvalitātes rādītāji

Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)

1,5

2

2

2

2

No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)

40

130

130

130

130